Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej

Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów

tel. 15 866 6107 fax 15 866 6107

pspwd@poczta.fm

Regulamin świetlicy

Regulamin pracy świetlicy

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dzla uczniów po skończonych zajęciach dydaktycznych do momentu odebrania dziecka przez prawnych opiekunów lub osoby przez rodziców upoważnione oraz do odjazdu autokaru dowożącego dzieci z miejscowości Wiązownica Kolonia i Wiązownica Mała.

1. Świetlica jest czynna:

- Poniedziałek w godzinach od 12.10 do 13.50

- Wtorek od 11.25 do 13.50

- Środa od 11.25 do 13.50

- Czwartek od 11.25 do 13.05

- Piątek od 11.25 do 13.05

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonych terminach wypełnionej karty zapisu.

3. W karcie muszą byś podane informacje:

- telefon komórkowy rodzica/prawnego opiekuna,

- wszelkie inne dodatkowe informacje dotyczące dziecka.

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.

5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie nauczyciela świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.

6. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście it.) rodzice muszą powiadomić nauczycieli świetlicy z aktualna data i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad , dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

8. Za rzeczy zniszczone lub zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź prawni opiekunowie.

9. Jakiekolwiek upoważnienia telefoniczne nie bedą uwzględniane.

10. W przypadku nie przestrzegania regulaminu świetlicy przez dziecko lub jego rodzicz/opiekuna uczeń może być czasowo zawieszony w zajęciach świetlicy.

11. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z dyrektorem szkoły.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem świetlicy.

Zobowiązuję się do aktualizacji danych/ numery telefonów kontaktowych, adres/oraz do ścisłej współpracy z nauczycielami świetlicy w Ce dziecku najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pobytu w świetlicy.

………………………………………….. …………………………………………………………………

Data Podpis rodzica/opiekuna prawnego

26-01-2016
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.