Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej

Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów

tel. 15 866 6107 fax 15 866 6107

pspwd@poczta.fm

Anna Krauze

 • 10.06.2020

  Lekcja 53


  Krąg tematyczny: Różni, a tacy sami

  Temat: Potyczki ortograficzne. Ważne są ćwiczenia, gdy ó się nie wymienia


  Przewidywane osiągnięcia ucznia

 • czyta ze zrozumieniem wiersz dla dzieci

 • recytuje z pamięci fragment wiersza

 • pisze z pamięci zdania i sprawdza ich poprawność

 • wykonuje ćwiczenia utrwalające pisownię wybranych wyrazów z ó niewymiennym

 • rozwiązuje zadania związane z pomiarami.


 • Edukacja polonistyczna:

  Podręcznik str.49, ćwiczeniówka str.62-63, ćwiczenia 1-4


 • Ortograficzne rymowanki M. Strzałkowskiej „Ruszam mózgiem nie na próżno”.

 • Głośne czytanie wiersza ortograficznego. Rozmowa o treści utworu, wspólne ustalenie, jakie czynności wykonują jego bohaterowie.

 • Odczytywanie fragmentów humorystycznych i wyjaśnianie, na czym polega żartobliwy charakter rymowanek.

 • Wyszukanie i odczytywanie par rymujących się wyrazów.

 • W tych wyrazach ó się nie wymienia – ćwiczenia ortograficzne.

 • Wyszukanie w wierszu i odczytanie wyróżnionych wyrazów z ó niewymiennym.

 • Pisanie z pamięci omówionej zwrotki z wiersza.

 • Zabawna zwrotka – ćwiczenie pamięci.

 • Indywidualne odczytywanie wybranych przez dzieci najzabawniejszych zwrotek
  z rymowanki.

 • Nauka na pamięć wybranej zwrotki i recytacja na następnej lekcji.

 • Ćwiczenia, gry i zabawy ortograficzne – utrwalanie pisowni wybranych wyrazów z ó.

 • Dobieranie zdań pasujących do ilustracji. Pisanie wybranych zdań z pamięci
  i samodzielne sprawdzanie poprawności zapisu.

 • Zapisywanie wyrazów z ó niewymiennym: przeliczanie głosek w wyrazach, ustalenie miejsca głoski ó w tych wyrazach, wpisanie ich do diagramu krzyżówki, wpisywanie nazw obrazków.


 • Edukacja matematyczna:

  Podręcznik str.54-55, zadania 1-5, ćwiczeniówka str.65, ćwiczenia 1-3


  Dzieci powinny mieć miarkę metrową na lekcji oraz linijkę szkolną.


 • Centymetry i metry – rozwiązywanie zadań związanych z pomiarami.

 • Swobodne wypowiedzi na temat użyteczności pomiarów w życiu codziennym.

 • Podawanie przykładów przyrządów pomiarowych (np. szkolna linijka, centymetr krawiecki, taśma miernicza). Ustalenie, jakie odległości i obiekty mierzy się tymi narzędziami.

 • Wyjaśnienie pojęcia 1 metr.

 • Odpowiedzi na pytania na podstawie analizy ilustracji.

 • Podawanie nazw przedmiotów mierzonych w centymetrach lub metrach – na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń.

 • Odczytywanie odległości na rysunku, obliczanie odległości, szacowanie wysokości. Szacowanie pomiarów, sprawdzanie rzeczywistych wymiarów klasy i sprzętów.

 • Obliczanie długości – wyrażenia dwumianowane.


 • https://www.eduelo.pl/quiz/562/podglad/ quiz/Miary i pomiary-ćwiczenia różne


  Anna Krauze

 • 09.06.2020

  Lekcja 52

  Krąg tematyczny: Różni, a tacy sami

  Temat : Planujemy zakupy


  Przewidywane osiągnięcia ucznia

 • czyta opowiadanie, wypowiada się na jego temat, przedstawia wnioski

 • uzupełnia opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej

 • rozumie, że planowanie zakupów ma związek z sytuacją ekonomiczną rodziny
  liczy w zakresie 100

 • wykonuje zadania z treścią


 • Edukacja polonistyczna i społeczna:


  Pracujemy z podręcznikiem str. 45 – 47, ćwiczeniówka str.. 58-59

 • Praca inspirowana opowiadania M.E. Letki „Zeszyt z wydatkami”.

 • Głośne czytanie tekstu.

 • Odpowiedzi na pytania do tekstu, np. Co rodzice notowali w specjalnym zeszycie? Dlaczego tak robili? Co chciał kupić każdy z członków rodziny? Jaką decyzję
  o zakupie podjęła rodzina Janka i dlaczego? Jakie zmiany zanotował tata w swoim zeszycie?

 • Podawanie i zapisywanie w zeszycie propozycji zakupów przeznaczonych dla domu
  i dla psa.

 • Próba oceny ważności potrzeb domowników.

 • Ocena zakupu dokonanego przez domowników.

 • Sztuka pisania – ćwiczenia w opowiadaniu historyjki obrazkowej.

 • Wypowiedzi na temat kolejnych obrazków historyjki obrazkowej.

 • Pisanie w ćwiczeniówce opowiadania na podstawie ilustracji z wykorzystaniem podanego słownictwa; uzupełnianie zdań należących do wstępu, rozwinięcia
  i zakończenia.

 • Sprawdzanie w słowniku ortograficznym pisowni trudnych wyrazów.

 • Odczytanie opowiadania przez chętne dzieci.

 • Samodzielne uzupełnianie zdań w opowiadaniu o przygodach Marylki.

 • https://www.eduelo.pl/quiz/66/podglad/ quiz/”ó” niewymienne

  https://www.eduelo.pl/quiz/772/podglad/ quiz/opowiadanie


  Edukacja matematyczna:

  Ćwiczeniówka str. 62-63

 • Różne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 100.

 • Rozwiązywanie zadań z treścią dotyczących obliczeń pieniężnych, czasu, długości.

 • Odczytywanie danych z ilustracji, tabel i treści zadań.


 • Anna Krauze


 • 08.06.2020

  Lekcja 51


  Krąg tematyczny: Różni, a tacy sami

  Temat: Każdy z nas jest ważny


  Przewidywane osiągnięcia ucznia:


 • wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu i własnych doświadczeń

 • zna swoje uzdolnienia i mocne strony

 • wykonuje polecenia i zadania utrwalające wiadomości i umiejętności matematyczne

 • ćwiczy umiejętności ortograficzne


Edukacja polonistyczna i społeczna:


Podręcznik str. 41-42, ćw. 2 do zeszyt / ćwiczeniówka str.51 ćwiczenie 3 i 4, str. 56-57 ćwiczenia 1 - 4


 • Opowiadanie R. Witka „Każdy jest ważny”.

 • Po czym można mnie rozpoznać? – rysowanie autoportretów: uświadomienie własnej wyjątkowości i niepowtarzalności.

 • Rysowanie autoportretu z uwzględnieniem indywidualnych cech twarzy, sylwetki, ubrania.

 • Pod rysunkiem może znaleźć się informacja dotycząca usposobienia, charakterystycznego zachowania, umiejętności itp.

 • Podpisanie prac imieniem dziecka poprzedzonym pozytywnym epitetem, np. Pomysłowy Adam, Energiczny Maciek, Radosna Julka, Wysportowana Ania.

 • Czytanie opowiadania Rafała Witka „Każdy z nas jest ważny”.

 • Omówienie wysłuchanego opowiadania – odpowiedzi na pytania umieszczone pod tekstem:

 • Jaką niespodziankę pani przygotowała swoim uczniom na Dzień Dziecka? Dlaczego dzieci poczuły się wyjątkowo? Za co pochwaliła je pani? Jakie są twoje zdolności? Powiedz o kilku swoich mocnych stronach.

 • Odrysowanie własnej dłoni, napisanie na środku wybranego zwrotu, np. Moją zaletą jest… Umiem… Jestem dumny z…, a na palcach dłoni zapisanie swoich zalet, mocnych stron, szczególnych zdolności i umiejętności, informacji o tym, z czego jest się dumnym, co robi się dobrze, w czym się czuje wyjątkowym.

 • Autoprezentacja powyższych prac na następnej lekcji.


 • Nie musimy być najlepsi – kształtowanie prawidłowych postaw.

 • Uzupełnianie zdań na podstawie ilustracji podanymi czasownikami. Pisanie liczebników porządkowych.

 • Rozmowa o różnicach między ludźmi dotyczących uzdolnień, zainteresowań
  i umiejętności.

 • Ustalenie, że nie musimy być najlepsi we wszystkim. Każdy człowiek jest wartościowy i ważny dla swojej rodziny, grupy rówieśniczej, dla kraju i świata. Próba uzasadnienia takiego stanowiska

 • Jak zapamiętać pisownię niektórych wyrazów? – ćwiczenia ortograficzne
  i gramatyczne.

 • Dobieranie do podanych przymiotników wyrazów o znaczeniu przeciwnym – pisownia nie z przymiotnikami.

 • Utrwalenie pisowni z „ó” niewymiennym.


Edukacja matematyczna:

Podręcznik str.52 tylko wybrane zadania 1, 2, 3 zapis w zeszycie

Podręcznik str. 53 tylko wybrane zadania 1,2,3,5 zapis w zeszycie

 • Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych – obliczenia w zakresie 100.

 • Ćwiczenia w obliczaniu sum i różnic w zadaniach z treścią

 • Ćwiczenia umiejętności odczytywania informacji na podstawie treści ilustracji, schematów.

 • Anna Krauze


 • 05.06.2020

  Lekcja 50


  Krąg tematyczny: Różni, a tacy sami

  Temat: Święto wszystkich dzieci

  Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 • wyszukuje potrzebne informacje w tekstach przeznaczonych dla dzieci

 • zna formę użytkową – list

 • wypowiada się o swoich marzeniach

 • oblicza sumy, różnice, iloczyny i ilorazy w zakresie 100

 • rozwiązuje zadania wymagające umiejętności praktycznych


 • Edukacja polonistyczna, społeczna:

  Podręcznik str. 38-40/zapisanie ćwiczeń 1i 2 do zeszytu, str. 40 ćwiczeniówka str. 54-55, ćw.1-2

 • Praca z tekstem informacyjnym „Poznajmy się”.

 • Głośne czytanie wypowiedzi dzieci z różnych krajów europejskich.

 • Rozmowa na podstawie przeczytanych tekstów: ustalenie, jakie jest miejsce zamieszkania poszczególnych dzieci, odczytanie imion.

 • Wskazywanie na mapie Europy krajów, z których pochodzą bohaterowie tekstów.

 • O czym marzą dzieci? – kształtowanie prawidłowych postaw.

 • Wypowiedzi o marzeniach dzieci z różnych krajów na podstawie ich wypowiedzi. Wskazanie wspólnej cechy.

 • Podawanie przykładów własnych marzeń dotyczących najbliższej przyszłości i próba ustalenia, czy wszystkie marzenia dzieci są możliwe do spełnienia. Omówienie czynników warunkujących spełnianie marzeń (ograniczeń), zwrócenie uwagi na sytuację ekonomiczną rodziny.

 • Mieszkańcy Europy – wzbogacanie wiedzy o świecie.

 • Odczytywanie nazw krajów europejskich. Ustalanie, jak nazywa się mieszkańców tych krajów.

 • Dobieranie mieszkańców do właściwych krajów.

 • Wyszukiwanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską. Czytanie nazw największych państw europejskich, oglądanie ich flag wskazywanie podobieństw i różnic między nimi.

 • Tworzenie nazw mieszkańców (mężczyzn i kobiet) europejskich państw – omówienie pisowni

 • tych wyrazów i sformułowanie zasady pisowni nazw państw i ich mieszkańców.

 • Dzieci listy piszą – ćwiczenia w pisaniu tekstów użytkowych.

 • Rozmowa o różnych sposobach komunikowania się na odległość.

 • Omówienie kompozycji listu na podstawie podanego schematu.

 • Pisanie listu do rówieśnika z innego kraju z wykorzystaniem podanych pytań – pisemna autoprezentacja.

 • Stosowanie zasad poprawnej pisowni.


 • https://www.eduelo.pl/quiz/561/podglad/ guiz/List


  https://www.eduelo.pl/quiz/272/podglad/ quiz/Wielka litera


  ćwiczeniówka str. 52-53, ćwiczenia 1-6 dzieci wykonają je samodzielnie – są to ćwiczenia podsumowujące i utrwalające. (zdjęcie)


  Edukacja matematyczna:

  Podręcznik str. 51, zad. 1-4 zapis do zeszytu, Ćwiczeniówka str. 62, ćw. 1-4

 • Sposoby dodawania liczb dwucyfrowych.

 • Omówienie różnych sposobów dodawania liczb dwucyfrowych – wspólna analiza zadania, ćwiczenia doskonalące dodawanie liczb dwucyfrowych poznanymi sposobami.

 • Etapowe rozwiązywanie zadań złożonych – obliczenia pieniężne, odczytywanie danych z rysunku, obliczanie odległości w kilometrach, wykonanie schematycznego rysunku do podanych warunków i wspólne tworzenie zadania tekstowego.

 • Doskonalenie znajomości miesięcy: zapisywanie słowami i znakami rzymskimi nazw miesięcy spełniających warunki zadania.


 • Anna Krauze


 • 04.06.2020

  Lekcja 49

  Krąg tematyczny: Podróż do Krainy Fantazji

  Temat :Kim będę, gdy dorosnę?


  Cele – przewidywane osiągnięcia ucznia

 • czyta wiersz i wyszukuje w nim potrzebne informacje

 • wypowiada się na temat różnych zawodów

 • dobiera czasowniki do nazw zawodów

 • poprawnie zapisuje nazwy zawodów z zakończeniami -arz, -erz

 • wie, jak ważna jest praca i jakie zawody wykonują jego najbliżsi

 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakresie 100

 • wykonuje ćwiczenia ruchowe na czworakach i skoczne


Edukacja polonistyczna i społeczna:

Podręcznik str. 35-36, ćwiczeniówka str. 48-49

Dzieci samodzielnie przed lekcją czytają wiersz „Magister uśmiechów” i podkreślają występujące w nim nazwy zawodów.


 • Kim będę? – wprowadzenie do tematu zajęć.

  • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich planów zawodowych.

 • Praca inspirowana wierszem R. Witka „Magister uśmiechów”.

  • Głośne czytanie wiersza.

  • Ustalenie, kim jest bohater utworu i jakie zawody wykonują członkowie jego rodziny. Wyszukanie i głośne odczytanie odpowiednich fragmentów utworu.

  • Rozmowa o planach zawodowych chłopca. Ustalenie, na czym polega ich wyjątkowość.

  • Rozwiązanie problemu: Czy członkowie rodziny chłopca wykonujący „zwykłe” zawody są w jakimś stopniu „magistrami uśmiechów”? (np. architekt, projektując piękne domy, wywołuje radość ich mieszkańców).

 • Łączenie nazw zawodów z czynnościami i symbolizującymi je przedmiotami.

 • Dzieci w parach uzupełniają tabelę nazwami dowolnych zawodów i mówią,
  z jakimi czynnościami i przedmiotami kojarzą się osoby wykonujące te zawody.

 • Nazwa zawodu Nazwa przedmiotu Nazwa czynności Kto? Co? Co robi?

 • Pisownia nazw zawodów z zakończeniami -arz, -erz.

 • Uzupełnianie rymowanki podanymi wyrazami, odczytanie jej na głos. Ustalenie zasady pisania zakończeń -arz, -erz w nazwach zawodów. Wymienność rz na r w przykładowych nazwach zawodów.

 • Uczenie się na pamięć wybranych fragmentów rymowanki, pisanie ich
  z pamięci i sprawdzanie poprawności zapisu.

 • Podawanie innych nazw zawodów z zakończeniami -arz, -erz oraz wyrazów pokrewnych, w których rz wymienia się na r.

 • Zapisywanie dziesięciu poznanych nazw zawodów z zakończeniami -arz, -erz w kolejności alfabetycznej.


https://www.eduelo.pl/quiz/195/podglad/ quiz/Końcówka „-arz” w nazwach zawodówEdukacja matematyczna:

Podręcznik str.50 zad. 1-3, ćwiczeniówka str.61 ćwiczenia 1-3

 • Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek do liczb dwucyfrowych, działania typu: 54+20, 82-40:

 • obliczenia pieniężne, i sytuacyjne

 • podliczanie zestawień tabelarycznych

 • porównywanie różnicowe. • Anna Krauze

 • 03.06.2020

  Lekcja 48

  Krąg tematyczny: Podróż do Krainy Fantazji

  Temat: Gdyby można było...


  Przewidywane osiągnięcia ucznia

 • słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat

 • porządkuje wydarzenia w kolejności ich występowania w opowiadaniu

 • dodaje liczby dwucyfrowe i rozwiązuje zadania

 • wyjaśnia, jaki wpływ mają zwierzęta na rośliny w ogrodzie

 • wykonuje pracę plastyczną-techniczną na płaszczyźnie, wykorzystując różne techniki


 • Edukacja przyrodnicza, polonistyczna, techniczna:


  Pracujemy z podręcznikiem str. 30-32, ćwiczeniówką str.44-45 ćwiczenia 1-5

 • Praca inspirowana opowiadaniem A. Tyszki „Aga i motyle”.


 • Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.

 • Sprawdzenie rozumienia tekstu – wypowiedzi dzieci wspomagane pytaniami, np.
  O czym marzyła dziewczynka? Czy spełniło się jej marzenie? Czy Aga naprawdę była motylem?

 • Wyszukanie w tekście słów świetlika i ich odczytanie. Objaśnienie, jak można je rozumieć.

 • Wskazywanie kolejnych wydarzeń i opowiadanie fabuły.


 • Mali sprzymierzeńcy i wrogowie – ćwiczenia w czytaniu.

 • Omówienie ilustracji, nazywanie przedstawionych na niej zwierząt.

 • Ciche czytanie tekstu.

 • Głośne odczytanie wypowiedzi zwierząt: nauczyciel pokazuje zwierzę na ilustracji,
  a wskazane dziecko czyta jego wypowiedź.

 • Zwierzęta pożyteczne i szkodniki w ogrodzie.

 • Każde z dzieci wybierze jedno ze zwierząt: szpak, bielinek kapustnik, ślimak, kret, biedronka, ropucha. Na podstawie materiałów informacyjnych (książki przyrodnicze, encyklopedie, atlasy zwierząt) zaliczy je do zwierząt pożytecznych lub do szkodników w ogrodzie i przedstawi informacje o nim samodzielnie na następnej lekcji.

 • Rozmowa o pozytywnym i negatywnym wpływie tych zwierząt na uprawy roślin.

 • Zwrócenie uwagi na zwierzęta, które są zarówno pożyteczne, jak i szkodzą, np. kret.

 • Krótkie omówienie sposobów walki ze szkodnikami w rolnictwie.


 • https://www.eduelo.pl/quiz/489/podglad/ quiz/szkodniki i sprzymierzeńcy


  https://www.youtube.com/watch?v=fOVx0T-f-zM wykonaj pracę przestrzenną na podstawie filmu i zaprezentuj ją/tęcza


  Edukacja matematyczna:


  Ćwiczeniówka str.59 – 60, zad. 1-5


 • Ile to sztuk? – obliczenia pieniężne, doskonalenie techniki rachunkowej.

 • Wspólna analiza i etapowe rozwiązywanie zadania złożonego – obliczenia pieniężne.

 • Zmiana danych w zadaniu (cen jednostkowych kwiatów, np. stokrotka – 6 zł, aksamitka – 8 zł).

 • Propozycje działań na kolejnych etapach rozwiązywania zadania.

 • Minitest umiejętności praktycznych: obliczenia kalendarzowe, zegarowe, obliczanie temperatury, pojemności.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych: wykorzystanie ilustracji, obliczenia pieniężne, indywidualne rozwiązywanie etapowego zadania złożonego.

 • Doskonalenie mnożenia – działania z okienkami.


 • Anna Krauze
 • 2.06.2020

  Lekcja 47
  Krąg tematyczny:
  Maj w pełni

  Temat : W królestwie pszczół
  Cele – przewidywane osiągnięcia ucznia

  – uważnie słucha informacji o życiu i zwyczajach pszczół oraz opowiadania czytanego przez nauczyciela

  – ocenia postępowanie bohaterki opowiadania

  – rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka

  – opowiada historyjkę na podstawie ilustracji i ułożonego planu

  - mnoży i dzieli w zakresie 100, wykonuje obliczenia zegarowe i pieniężne

  Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:

  Podręcznik str.28-29, ćwiczeniówka str. 39-41, ćwiczenia 1,2,3,5,6/ćwiczenie 4 dla chętnych


  1. W królestwie pszczół – słuchanie ciekawostek o życiu i zwyczajach pszczół.

  • Pszczoły – wprowadzenie do tematu zajęć.

  Rój pszczeli zamieszkujący ul składa się z najważniejszej królowej-matki,

  robotnic i trutni. Królowa żyje do 7 lat. Składa jaja, którymi opiekują się robotnice. Z jaj wylęgają

  się larwy, a z nich dopiero dorosłe pszczoły. Robotnice są stałymi mieszkankami ula.

  Są posłuszne królowej. Ich zadania to: czyszczenie komórek, do których królowa składa jaja,

  opieka nad jajeczkami i larwami, pilnowanie wejścia do ula i wentylowanie go, budowanie plastrów

  z wosku, odbieranie nektaru od robotnic zbieraczek, zbieranie pokarmu (nektaru, pyłku)

  i wody. Nie robią tego wszystkie robotnice. Panuje wśród nich podział pracy. Podczas zbierania

  nektaru i pyłku pszczoły zapylają rośliny, które dzięki temu owocują i dają nasiona. Jedna

  pszczoła zbiera nektar z jednego gatunku kwiatu. Gdy robotnice chcą poinformować inne zbieraczki

  o dużej ilości nektaru w jakimś miejscu, odbywają w ulu różne rodzaje tańca, w zależności

  od odległości dzielącej ul od kwiatów. Robotnice żyją ponad miesiąc latem i 6 miesięcy zimą.

  Trutnie pojawiają się w ulu wiosną. Biorą udział tylko w rozmnażaniu, nie zbierają niczego,

  nie pilnują ula i nie pełnią żadnych funkcji społecznych. Jesienią wraz z nadejściem chłodów

  są wypędzane z gniazda i giną.

  Pszczoły hoduje się w ulach. Ul dzieli się na magazyn, gdzie pszczoły gromadzą miód w plastrach,

  przestrzeń produkcyjną oraz oddzieloną od nich rodnię, w której znajduje się królowa

  i jajeczka. Każdy ul ma otwór, przez który wylatują i wlatują pszczoły. Pszczelarze hodują

  pszczoły w pasiekach.

  2. Praca inspirowana opowiadaniem A. Bahdaja „Malowany ul”.

  • Czytanie opowiadania .

  • Rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu kierowana pytaniami, np. Jak nazywa się

  główna bohaterka opowiadania? Jaką funkcję pełniła w ulu? Co zainteresowało ją podczas

  pierwszego lotu? Co robiła przez całe lato? Jaka kara spotkała ją za samowolną zmianę swojej

  pracy? Jak królowa zareagowała na obraz letniej łąki w czasie zimowych chłodów? O co poprosiła

  pszczółkę Bze-Bze?

  • Czy praca małej pszczółki była potrzebna? – dyskusja klasowa. Uzasadnianie opinii.
  3. Pracowity jak pszczółka – ćwiczenia językowe wzbogacające słownictwo.

  • Próba wyjaśnienia wyrażenia pracowity jak pszczółka.

  • Rozmowa o znaczeniu pracy w życiu człowieka.

  • Wyjątki od reguły – ćwiczenia ortograficzne.

  – Przypomnienie pisowni wyrazu pszczoła.

  – Tworzenie i zapisywanie rodziny wyrazu pszczoła – zwrócenie uwagi na pisanie dwuznaku sz po spółgłosce p.

  – Utrwalanie pisowni wyrazów z rz po spółgłosce p.
  https://www.eduelo.pl/quiz/486/podglad/ quiz/pszczoły i zapylanie


  Proszę, aby dzieci nauczyły się pięknie czytać na jutro teksu „Malowany ul”.

  Edukacja matematyczna:

  Podręcznik str. 49, zadania 1-5

  1. Doskonalenie mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100, obliczenia zegarowe i pieniężne.

  • Obliczanie iloczynów z wykorzystaniem ilustracji. Odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanych

  obliczeń.

  • Obliczenia pieniężne.

  • Rozwiązywanie zadań tekstowych: etapowe rozwiązywanie zadań złożonych, obliczenia zegarowe.

  Anna Krauze
 • 29.05.2020

  Lekcja 46

  Krąg tematyczny: Maj w pełni

  Temat: Mieszkańcy łąki i ogrodu


  Przewidywane osiągnięcia ucznia:

  – czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne i wiersz z podziałem na role

  – opisuje życie zwierząt na łące i wybranego jej mieszkańca

  – pisze z pamięci krótkie zdania

  – rozwiązuje zadania tekstowe, wykonuje obliczenia pieniężne

  – wykonuje pracę plastyczno-techniczną, zgodnie z instrukcją


  Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, techniczna:

  Podręcznik str. 26-27 Ćwiczeniówka str. 36-38


 • Praca inspirowana wierszem J. Brzechwy „Żuk”.

 • Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela.

 • Odpowiedzi na pytania, np. Dlaczego biedronka nie chciała żuka za męża? Kto
  i dlaczego został mężem biedronki?
  Wyszukanie i odczytanie odpowiednich fragmentów wiersza.

 • Określenie nastroju utworu z wykorzystaniem podanego słownictwa.

 • Głośne czytanie wiersza z podziałem na role.

 • Żuk i biedronka – słuchanie informacji nauczyciela o owadach.

 • Co wiemy o żuku i biedronce? – nauczyciel umieszcza na tablicy wizerunki żuka
  i biedronki oraz kartki z informacjami o tych owadach, np.:
  żuk – owad z rodziny chrząszczy, krępy, ma od 1,5 do 2 cm długości, jest czarny, lśniący, żyje w lasach i na łąkach, zjada zwierzęce odchody; biedronka – jest niewielkim owalnym owadem z rodziny chrząszczy; ma mniej więcej pół centymetra długości i czerwone skrzydełka z czarnymi kropkami, żyje na łąkach, w ogrodach
  i sadach, zjada mszyce i inne szkodniki roślin.

 • Po wysłuchaniu informacji dzieci ustalają wspólne cechy omawianych owadów (np. oba należą do rodziny chrząszczy) i cechy, które ich zdaniem uniemożliwiają ślub owadziej pary.

 • Rozpoznawanie owadów na podstawie opisu ich cech różnicujących.

 • Próba wskazania odpowiednich partnerów dla pszczoły i motyla i uzasadnianie swojego wyboru.

 • Przygoda żuka – ćwiczenie w mówieniu i pisaniu z pamięci.

 • Ćwiczenia przygotowujące do pisania z pamięci: wyróżnienie w zdaniach wyrazów, których pisownię dzieci umieją wyjaśnić, i wskazanie wyrazów trudnych. Pisanie kolejnych zdań z pamięci i samokontrola.

 • Ćw. 6 str.37/praca w domu w obecności rodzica (zdjęcie).

 • Mieszkańcy łąki – gromadzenie informacji o zwierzętach.

 • Czytanie informacji o zwierzętach zamieszkujących łąki. Omówienie budowy owada na przykładzie mrówki.

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt. Zapisywanie ich nazw w kolejności alfabetycznej.

 • Przygoda żuka – ćwiczenie w mówieniu i pisaniu z pamięci.

 • Ćwiczenia przygotowujące do pisania z pamięci: wyróżnienie w zdaniach wyrazów, których pisownię dzieci umieją wyjaśnić, i wskazanie wyrazów trudnych. Pisanie kolejnych zdań z pamięci i samokontrola. Ćw. 6 str.37

 • Ptaki lataki – majsterkowanie. /wykonanie ptaka wg instrukcji:

 • https://www.youtube.com/watch?v=zXPaffJy4EM Ptaki z papieru

  Wykonaną pracę dzieci zaprezentują w poniedziałek.


  Edukacja matematyczna:

  Ćwiczeniówka str. 58, ćwiczenia 1-5


  Doskonalenie mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100, obliczenia zegarowe i pieniężne.

 • Obliczanie iloczynów z wykorzystaniem ilustracji. Odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanych obliczeń.

 • Obliczenia pieniężne.

 • Ćwiczenia w dzieleniu przez 1 i przez 10, wyciąganie wniosków.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych: etapowe rozwiązywanie zadań złożonych

 • Na poniedziałek dzieci przygotują do zaprezentowania przed kamerką swoją hodowlę fasoli oraz prześlą dzienniczek obserwacji tej hodowli.


  Anna Krauze  Klasa I


  Edukacja plastyczna:
  Potrzebne będą: ciemny/czarny karton, rolka po papierze toaletowym, kilka patyczków do uszu związanych w pęczek, wata, biała farba.
  https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y

  Edukacja muzyczna:
  Przygotowujemy niespodziankę na Dzień Taty, uczymy się piosenki, tutaj pod linkiem:

  https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc

  Anna Krauze

 • 28.05.2020

  Przyroda, klasa IV
  Dzień dobry
  Po zapoznaniu się z treścią tematów w podręczniku "Z biegiem rzeki" i "Życie w jeziorze" wypełnij karty pracy i je odeślij.
  Anna Krauze


  http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/55-poznajemy-rzeke.pdf

  http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/56-poznajemy-warunki-zycia-w-jeziorze.pdf


 • 28.05.2020

  Lekcja 45

  Krąg tematyczny: Maj w pełni

  Temat : Majowa łąka


  Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 • wyszukuje w dostępnych źródłach potrzebne informacje

 • poprawnie pisze wybrane wyrazy z ó wymiennym

 • rozpoznaje rzeczowniki – nazwy roślin i zwierząt

 • mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia

 • rozpoznaje wybrane rośliny łąkowe

 • wykonuje pracę plastyczną techniką mieszaną


Edukacja polonistyczna i przyrodnicza, plastyczna:

Podręcznik str. 24-25, ćwiczeniówka str. 32-35, ćwiczenia 1-7.


 • Wiosna w pełni – gromadzenie informacji o popularnych roślinach łąkowych.

 • Swobodne wypowiedzi o wyglądzie majowej łąki i znanych dzieciom roślinach łąkowych.

 • Czytanie tekstu informacyjnego o łące oraz o roślinach rosnących na łące.

 • Opisywanie roślin łąkowych.

 • Rozpoznawanie roślin łąkowych, podawanie ich nazw, omawianie zastosowania, wskazywanie wśród nich roślin leczniczych oraz roślin wykorzystywanych w celach spożywczych, podawanie nazw otrzymywanych z nich produktów.

 • Mniszek lekarski – ćwiczenie doskonalące umiejętność redagowania pytań.

 • Dzieci we wcześniej wyłonionych grupach ustnie redagują pytania dotyczące poznanych roślin.

 • Układanie i zapisywanie pytań do samodzielnie przeczytanego tekstu o mniszku lekarskim.

 • Na majowej łące – utrwalenie wiedzy o rzeczowniku.

 • Rozmowa o znaczeniu łąk dla ludzi i zwierząt.

 • Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem: układanie i zapisywanie podanych zdań zgodnie z następstwem przyczynowo-skutkowym, dorysowywanie brakujących elementów na rysunku, opowiadanie o rysunku, przedstawionych na nim roślinach i zwierzętach.

 • Rozpoznawanie nazw zwierząt i nazw roślin (rzeczowników).

 • Mała pszczółka, duża pszczoła, wszystko lata dookoła – ćwiczenia w pisaniu wyrazów z ó wymiennym.

 • Przypomnienie zasady wymiany ó na o na przykładzie wyrazu pszczółka.

 • Zapis w zeszycie wyrazów z „ó” i podanie do niego wyrazu wyjaśniającego: ziółka, mrówka, rów, krówka, pszczółka, bóbr, stół, wóz, słój, samochód, wieczór, wzór, utwór, pokój, nóż, zespół, róg, strój.

 • przykład: ziółka – zioła

 • Owady z kleksów” – praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik.

  • Wykonanie pracy zgodnie z instrukcją i wg własnej pomysłowości.

 • Przygotuj: farby, pędzel, ołówek lub czarną kredkę, karton.

 • Za pomocą pędzelka zrób na kartonie kleksy z farb w różnych kolorach.

 • Poczekaj, aż wyschną i przyjrzyj się im uważnie. Zastanów się, jakie owady przypominają twoje kleksy.

 • Czarną kredką lub ołówkiem dorysuj skrzydła, czułki i odnóża.


https://www.eduelo.pl/quiz/201/podglad/ quiz/ rośliny na łące/ należy go wykonać


Edukacja matematyczna:

Podręcznik str. 48, zad. 1 z zapisem w zeszycie, ćwiczeniówka str.57, ćwiczenia 1-5


 • Doskonalenie mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100, obliczenia zegarowe
  i sytuacyjne.

  • Obliczanie iloczynów z wykorzystaniem ilustracji. Odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanych obliczeń.

  • Obliczenia zegarowe.

  • Ćwiczenia w dzieleniu i mnożeniu.

  • Rozwiązywanie zadań tekstowych.


Anna Krauze


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:


Podręcznik str.16-17, ćwiczeniówka str. 16-17 ćwiczenia 1-3


1. Co to jest wieś? – rozmowa wprowadzająca do tematu.

 • Rozpoznawanie i omawianie elementów wiejskiego krajobrazu.

 • Wypowiedzi na temat zajęć w gospodarstwie wiejskim na podstawie ilustracji.


 • Praca inspirowana opowiadaniem R. Witka „Zwykły czy niezwykły?”.

 • Głośne czytanie opowiadania.

 • Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu opisującego jeden dzień z życia na wsi głównego bohatera.

 • Opisywanie i ocena codziennych zajęć Marka.

 • Ustalenie, z jakiego powodu chłopiec lubi mieszkać na wsi.


 • Kiedy to było? – określanie stosunków czasowych.

 • Podawanie nazw czynności wykonywanych przez dzieci w bieżącym dniu.

 • Wyszukiwanie synonimów do wyrazu dzisiaj (np. dziś, obecnie, teraz).

 • Określanie czasu wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości (dawniej, kiedyś, dawno temu) oraz czasu wydarzeń, które nastąpią w przyszłości (za kilka lat, kiedy już będę dorosły, jutro, pojutrze, później, potem, na koniec); wskazywanie odpowiednich odcinków na osi czasu.

 • Uzupełnianie notatki dotyczącej tekstu określeniami oznaczającymi czas wykonywania czynności w ciągu dnia (następstwo wydarzeń). Podkreślanie
  w zdaniach czasowników i zapisywanie ich w formie 3 osoby liczby pojedynczej. Pisanie odpowiedzi na pytanie: Jak wygląda dzień Marka – jakie kolejne czynności on wykonuje?


https://www.eduelo.pl/quiz/334/podglad/ quiz /rymy/


Edukacja matematyczna

 • Mnożymy i dzielimy w zakresie 100 – doskonalenie techniki rachunkowej.

 • Podręcznik str. 44, zad. 1 - 4, ćwiczeniówka str.53, ćw.1 - 4

 • Ćwiczenie rachunku pamięciowego.

 • Przypomnienie istoty mnożenia – analiza ilustracji i jej omówienie, mnożenie jako dodawanie liczb (uzupełnianie ciągu liczbowego), dobieranie działań do ilustracji, przemienność mnożenia.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych.


https://www.eduelo.pl/quiz/181/podglad/ quiz /działania z okienkami/


Anna Krauze


 • 19.05.2020

  Lekcja 38


  Krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko

  Temat: Ze starego – nowe


  OSIAGNIĘCIA UCZNIA:

 • wie, jakie znaczenie dla środowiska ma segregacja śmieci i ich wtórne wykorzystanie

 • układa i zapisuje hasła zachęcające do segregacji śmieci

 • poprawnie pisze czasowniki z zakończeniami -uje, -uję

 • rozwiązuje zadania, wykorzystując dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

 • Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, techniczna:


  Praca z podręcznikiem str.12-13, ćwiczeniówka str.11,12,13.


 • Skąd pochodzą śmieci? – wyróżnienie rozmaitych źródeł pochodzenia śmieci,
  np. klasowy i domowy kosz na śmieci, odpady z restauracji, fabryk.

 • Czy śmieci mogą być groźne? Dlaczego? – burza mózgów.

 • Jak postępować ze śmieciami? – zgłaszanie pomysłów.

 • Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia recykling (odzyskiwanie surowców do przetworzenia i ponownego wykorzystania). Zastanawianie się, dlaczego recykling jest ważny (np. ochrona lasów i oszczędzanie innych zasobów naturalnych Ziemi, tańsze pozyskiwanie surowców do produkcji różnych przedmiotów, ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach).


 • Praca inspirowana wierszem M. Brykczyńskiego „Marsz do kosza”.

 • Głośne czytanie wiersza.

 • Rozmowa na temat utworu kierowana pytaniami, np. Do czego zachęca nas wiersz? Dlaczego należy segregować śmieci? W jaki sposób można powtórnie spożytkować śmieci? Jak segregujemy śmieci? Co znaczą słowa: żeby śmieć, gdy już jest
  w koszu, zbytnio tam się nie panoszył?

 • Co należy zrobić ze śmieciami przed ich wyrzuceniem? (poskładać, zgnieść, odkręcić nakrętki od plastikowych butelek).


 • Gospodarowanie odpadami – kształtowanie prawidłowych postaw – odwołanie się do warsztatów ekologicznych w których dzieci brały udział.

 • Jak segregujemy śmieci?

 • Podanie instrukcji obchodzenia się ze śmieciami, np. segregowanie ich wg kolorów pojemników (zielony – szkło kolorowe, biały – szkło bezbarwne, niebieski – papier, żółty – metale i tworzywa sztuczne, szary – odpady niesegregowane).

 • Podanie dodatkowej informacji na temat elektrośmieci zawierających szkodliwe substancje, które mogą zatruć środowisko po wydostaniu się z uszkodzonych urządzeń (elektrośmieciami są: komputery, lodówki, pralki, baterie, świetlówki).
  Elektrośmieci należy odnosić do specjalnie do tego przeznaczonych punktów.

 • Dzielenie się wiedzą i szukanie informacji o sposobach ponownego wykorzystania odpadów.

 • Opowiadanie o czynnościach wykonywanych w celu ochrony przyrody – stosowanie czasowników w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (końcówki -uje, -uję). Układanie i zapisywanie w zeszycie zdań z tymi czasownikami.

 • Jak to można wykorzystać? – tworzenie listy sposobów wtórnego wykorzystania odpadów.

 • Sposoby wykorzystania istniejących opakowań w gospodarstwie domowym
  w stanie nieprzetworzonym lub po przeróbce (na podstawie własnych pomysłów
  i obserwacji) albo uzyskanie z nich nowych produktów po odpowiednim przetworzeniu.


 • https://www.eduelo.pl/quiz/507/podglad/ quiz ochrona przyrody – wykonujemy tylko 3 części


  Czapka z gazety – składanka papierowa origami.

  Dzieci składają czapkę z gazety zgodnie z instrukcją.

 • Stronę gazety złóż na połowę.

 • Rogi zagiętej gazety od strony grzbietowej zagnij wzdłuż linii środkowej.

 • Dolne brzegi kartki zagnij do góry z jednej i drugiej strony.

 • Wystające rogi zagnij do środka, aby otrzymać trójkątny kształt czapki.

 • Rozsuń boki i włóż czapkę na głowę


 • https://www.youtube.com/watch?v=zrZMWOY_iFE


  Edukacja matematyczna:


 • Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 – działania z okienkami, rozwiązywanie zadań.

 • Podręcznik str. 43 , zad. 1-5, ćwiczeniówka str. 51, ćw.1-3


 • Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 – uzupełnianie działań
  z okienkami.

 • Doskonalenie spostrzegawczości – kolorowanie wskazanych figur na siatce.

 • Poznawanie siły nabywczej pieniędzy.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych: odejmowanie w zakresie 100, obliczenia pieniężne, etapowe rozwiązywanie zadań złożonych, poprawienie treści zadania celowo źle skonstruowanego i jego rozwiązanie, układanie treści zadania do podanego działania, zapisywanie pytania, działania, rozwiązanie go i zapisanie odpowiedzi. • Anna Krauze


 • 18.05.2020

  Lekcja 37


  Krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko

  Temat: Dbamy o nasze otoczenie


 • przewidywane osiągnięcia ucznia

 • czyta głośno teksty, odpowiednio je interpretując

 • uczestniczy w rozmowie na temat dbania o najbliższe otoczenie

 • wyróżnia w opowiadaniu wstęp, rozwinięcie i zakończenie

 • dostrzega związek dodawania z odejmowaniem

 • rozwiązuje zadania, wykonując obliczenia pieniężne w zakresie 100

 • projektuje osiedle przyjazne dla mieszańców


Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

Praca z podręcznikiem str. 11 i ćwiczeniówką str.10


Praca inspirowana opowiadaniem R. Witka „Dwa worki wstydu”.

 • Ukierunkowane słuchanie opowiadania i próba skonkretyzowania, jaka cecha ludzi jest głównym bohaterem tekstu.

  • – Omówienie tekstu – odpowiedzi na pytania umieszczone pod tekstem: W jakiej akcji wzięły udział dzieci z klasy? Co postanowili zrobić Kuba i Antek? Co sądzisz o tym pomyśle? Jak czuli się chłopcy, gdy oszustwo wyszło na jaw? Jak myślisz, co powinni zrobić chłopcy? A co mogą zrobić teraz?

  • Jaki byłby świat bez uczciwości? – ćwiczenie myślenia kreatywnego.

 • Kto bywa nieuczciwy? – ćwiczenie ułatwiające rozpoznawanie i nazywanie cech ludzkich przez ocenianie postawy ulubionego bohatera.

 • Jak postępuje człowiek uczciwy? – ocena zachowania i sprawdzenie rozumienia pojęcia uczciwość.

 • Wybieranie jednej z dwóch propozycji zachowania.

 • Wspólna analiza każdej sytuacji, sprawdzenie, które propozycje zostały wybrane przez dzieci.


Propozycje opisów zdarzeń.

Kupujesz przybory szkolne w oddalonym sklepie papierniczym. Sprzedawca pomyłkowo nie policzył należności za część zakupów. Odkrywasz pomyłkę dopiero w domu. Co robisz?

 • Wracasz do sklepu, żeby dopłacić za zakupiony towar.

 • Wykorzystasz niewydane pieniądze na kupno innych nowych przyborów szkolnych.

 • Marzysz o nowej hulajnodze i od dłuższego już czasu oszczędzasz pieniądze na jej zakup. Niestety tygodnie mijają, a ty nadal nie masz pełnej potrzebnej kwoty. W szkolnej szatni znajdujesz portfel z brakującą sumą w środku, ale bez żadnych dokumentów. Co robisz?

 • Cieszysz się z niespodziewanych pieniędzy i natychmiast idziesz kupić wymarzoną hulajnogę.

 • Zanosisz znaleziony portfel do sekretariatu szkoły i rozwieszasz ogłoszenia
  o znalezisku.

 • Razem z koleżanką poświęcacie w domu dużo czasu na przygotowanie dekoracji do klasy. Następnego dnia przynosisz do szkoły gotowe elementy dekoracyjne, a pani wychowawczyni bardzo chwali cię za wykonaną pracę i wpisuje pochwałę do dzienniczka. Co robisz?

 • Wyjaśniasz, że pracę wykonaliście wspólnie i że koleżanka także zasłużyła na pochwałę.

 • Cieszysz się z pochwały i nie możesz się doczekać, kiedy opowiesz o niej rodzicom.

 • Niechcący wylał ci się sok na książkę, którą wypożyczyłaś/wypożyczyłeś z biblioteki szkolnej. Wiesz dobrze, że pani bibliotekarka jest wielką miłośniczką kotów i nie potrafi się na nie gniewać.

  Co robisz, oddając książkę?

 • Przepraszasz i mówisz, że sok na lekturę wylał twój kot, zaczepiwszy szklankę ogonkiem.

 • Przepraszasz i mówisz, że szkodę wyrządziłaś/wyrządziłeś niechcący, proponujesz odkupienie książki z kieszonkowego.2. Kompozycja opowiadania – doskonalenie umiejętności językowych.

 • Porządkowanie fragmentów opowiadania zgodnie z jego trójczłonową kompozycją (wstęp, rozwinięcie, zakończenie).

 • Odczytanie tekstu opowiadania.


Edukacja matematyczna:

Podręcznik str. 52 zad. 1-3, ćwiczeniówka str. 50 ćwiczenia 1-4


 • Związek dodawania z odejmowaniem

 • Analiza zapisu działań – dostrzeganie związku między dodawaniem i odejmowaniem.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych:

 • etapowe rozwiązywanie zadań tekstowych,

 • czytanie danych z ilustracji,

 • porównywanie różnicowe,

 • obliczenia pieniężne,

 • poprawianie zadania celowo źle skonstruowanego i jego rozwiązanie.

 • Zapisywanie liczb pomniejszonych i powiększonych o wskazaną wartość.


Anna Krauze


Informacja
Proszę o zalogowanie się na classrooma na zajęcia szachowe do pani Marzeny Szlachetko. Kod: hdnowol

Anna Krauze


Proszę o zalogowanie się do kącika pedagoga na classroom. Kod do zajęć: e3zpcyb.
Marta Orlikowska


 • 15.05.2020
  Klasa I - Lekcja
  Dzień dobry.
  Naucz się śpiewać piosenkę i zaśpiewaj z innymi:
  Weź kartkę papieru i narysuj postać motyla. Pokoloruj pracę według
  własnego pomysłu.
  Zdjęcie pracy prześlij do oceny poprzez classrooma
  Lekcje są przesyłane na classrooma
  Anna Krauze  Klasa IV - Lekcja przyrody
  Temat: Obszary i obiekty chronione
  Link do quizu: „Ochrona krajobrazu”
  Karta pracy w załączeniu
  Temat: Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy/ podręcznik str.159 –
  160/
  Lekcja na skype
  Proszę się zalogować na classroomie: 3mq7zua
  Anna Krauze  http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/51-obszary-i-obiekty-chronione.pdf


 • 14.05.2020

  Lekcja 36


  Krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko

  Temat: Jak pokonać siły natury?


  Przewidywane osiągnięcia ucznia

 • czyta tekst informacyjny i wypowiada się na temat zagrożeń ze strony żywiołów

 • wypowiada się na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 • pisze poprawnie wybrane wyrazy z ż, rz

 • odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem dziesiątki


 • Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna:


  Podręcznik str. 8-9-10, ćwiczeniówka str. 7-8-9, ćwiczenia 1-5/ćwiczenie 1 bez części
  z *(gwiazdką)


 • Praca z tekstem informacyjnym „Cztery żywioły”.

 • Głośne czytanie tekstu informacyjnego.

 • Odpowiedzi na pytania do tekstu, np. W jaki sposób ludzie wykorzystują żywioły? Jakie są niebezpieczeństwa związane z żywiołami?

 • Żywioły w życiu człowieka – wypowiedzi o znaczeniu ognia, wody, ziemi
  i powietrza, określanie, w jaki sposób przyczyniają się one do zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka (np. ogień ogrzewa, woda zaspokaja pragnienie, powietrze służy do oddychania, ziemia żywi).

 • Kiedy żywioły są groźne?

 • Podawanie znanych z doświadczenia lub ze słyszenia sytuacji zagrożeń spowodowanych żywiołami.


 • Uświadomienie dzieciom, że żywioły są siłami natury, nad którymi w pewnych sytuacjach człowiek nie może zapanować i wtedy stanowią one poważne zagrożenie. Walka z nimi jest bardzo trudna i nie zawsze dla człowieka zwycięska (pożary, powodzie, potopy, tsunami, silne wiatry, huragany, tornada, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, osuwiska).


 • Gromadzenie wyrazów określających żywioły – praca w grupach.

 • Uczniowie pracują w 4 grupach, które tworzą listy wyrazów określających cechy wody, ognia, powietrza i ziemi. Nauczyciel ukierunkowuje dzieci za pomocą dodatkowych pytań
  o cechy poszczególnych żywiołów. Grupy zapisują je na kartkach, a następnie prezentują swoje propozycje, które mogą być uzupełniane przez pozostałe dzieci.


 • W walce z siłami natury – poznanie pracy strażaka.

 • Swobodne wypowiedzi na temat pracy strażaka.

 • Układanie i zapisywanie pytań do przeczytanego tekstu o pracy strażaka.

 • Co robi strażak? – rozwijanie zdań z wykorzystaniem podanych wyrazów i pytań pomocniczych.

 • Omówienie sytuacji przedstawionych na ilustracjach w ćw.3, str.8 i porządkowanie odpowiednich ostrzeżeń. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


 • Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z rz po spółgłoskach g, k.

 • Przypomnienie, po których spółgłoskach pisze się rz – utrwalanie pisowni wyrazów
  z rz po spółgłoskach b, p, d, t.

 • Wyszukiwanie w tekście wyrazów z rz, wskazywanie liter, po których pisze się rz, zapisywanie wyrazów z rz po spółgłoskach b, p, d, t, g, k.

 • Odczytanie zaszyfrowanych wyrazów i uzupełnienie nimi zdań. Szyfrowanie innych wyrazów. • https://www.eduelo.pl/quiz/505/podglad/ quiz/żywioły - koniecznie czytamy informacje podsumowujące pojawiające się na żółtym pasku po wykonaniu każdego ćwiczenia
  Edukacja matematyczna:

  Odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego – obliczenia w zakresie 100.
  Ćwiczeniówka str. 49, ćwiczenia 1 - 4
  (zdjęcie)


 • Analiza ilustracji i zapisu działania obrazujących odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych: odczytywanie danych z ilustracji.

 • Odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych: odejmowanie w zakresie 100, obliczanie odległości, zaznaczanie wskazań zegara, etapowe rozwiązywanie zadania złożonego
  z wykorzystaniem rysunku schematycznego.


 • https://www.eduelo.pl/quiz/211/podglad/ quiz przypominający /odjemna, odjemnik, różnica/


  Anna Krauze

 • 13.05.2020

  Lekcja 35 cd.

  Krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko

  Temat: Co jest przyjazne, a co szkodliwe? – lekcję realizujemy przez 2 dni


  OSIĄGNIECIA UCZNIA:

 • uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i czyta tekst informacyjny

 • wykonuje pisemnie ćwiczenia dotyczące wpływu człowieka na przyrodę

 • uczestniczy w rozmowie o zagrożeniach wobec przyrody i sposobach jej ochrony

 • wie, co to są pomniki przyrody i parki narodowe

 • rozwiązuje zadania tekstowe, wykorzystując dodawanie i odejmowanie w zakresie 100Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna:


Pracujemy z podręcznikiem str. 4 - 5, ćwiczeniówka. str. 4 - 5 w dniu 12.05.2020 r.

Pracujemy z podręcznikiem str. 6 - 7, ćwiczeniówka str. 6 w dniu 13.05.2020 r.


 • Najcenniejsze elementy przyrody – rozwijanie wiedzy przyrodniczej.

 • Swobodne wypowiedzi na temat działań podejmowanych na rzecz ochrony cennych elementów przyrody.

 • Definiowanie pojęć pomnik przyrody, park narodowy z wykorzystaniem dostępnych źródeł.


Edukacja matematyczna:


Podręcznik str. 40 – 41, zad. 1 - 5


 • Odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego – obliczenia
  w zakresie 100.


 • Analiza ilustracji i zapisu działania obrazujących odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych: odczytywanie danych z ilustracji.

 • Odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego.


Anna Krauze
 • 12.05.2020

  Lekcja 34

  Krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko

  Temat: Co jest przyjazne, a co szkodliwe? – lekcję realizujemy przez 2 dni


  OSIĄGNIECIA UCZNIA:

 • uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i czyta tekst informacyjny

 • wykonuje pisemnie ćwiczenia dotyczące wpływu człowieka na przyrodę

 • uczestniczy w rozmowie o zagrożeniach wobec przyrody i sposobach jej ochrony

 • wie, co to są pomniki przyrody i parki narodowe

 • rozwiązuje zadania tekstowe, wykorzystując dodawanie w zakresie 100


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna:


Pracujemy z podręcznikiem str. 4-5, ćwiczeniówka. str.4 - 5 w dniu 12.05.2020
Pracujemy z podręcznikiem str. 6 - 7, ćwiczeniówka str. 6 w dniu 13.05.2020


 • Praca inspirowana opowiadaniem M.E. Letki „Tu mówi lisek”.


 • Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.

 • Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu kierowana pytaniami, np. Kto opowiadał historię leśnych zwierzętach? Co wydarzyło się w lesie? Co groziło zwierzętom? Jakie zwierzęta wystąpiły w opowiadaniu? Jak rozumiecie ostatnie słowa opowiadania? Dlaczego lisek zapytał o to, czy ktoś go słuchał?

 • Jak pogodzić potrzeby ludzi i dziko żyjących zwierząt? – dyskusja klasowa.


 • Apel leśnych zwierząt do mieszkańców osiedla – wspólne redagowanie odezwy.

 • Zastanawianie się, o co mogą prosić zwierzęta mieszkańców osiedla. Formułowanie i zapisywanie próśb w formie apelu, np.

  Apel do mieszkańców osiedla!

  Jesteśmy mieszkańcami lasu. Tu mamy swoje domy. Chcemy czuć się w nich dobrze i bezpiecznie.

  Bardzo was prosimy:

  Nie hałasujcie w lesie!

  Nie wycinajcie drzew!

  Nie niszczcie przyrody – drzew i innych roślin oraz mrowisk i schronień innych zwierząt!

  Nie wprowadzajcie do lasu psów luzem i bez kagańca!

  Nie zostawiajcie w lesie śmieci!

  Nie stwarzajcie zagrożeń pożarowych!

  Nie zanieczyszczajcie wód i powietrza!

  Nie dokarmiajcie nas swoim jedzeniem!

  Nie zabierajcie leśnych zwierząt do domu!


 • Szkodliwe i przyjazne zachowania człowieka wobec środowiska – wypowiedzi na podstawie informacji z podręcznika i własnej wiedzy.


 • Tworzenie skojarzeń do hasła natura.

 • Głośne czytanie tekstów informacyjnych.

 • Rozmowa kierowana pytaniami, np.

 • Co to znaczy, że coś jest przyjazne albo szkodliwe dla natury?

  Jakie zachowania człowieka są przyjazne, a jakie szkodliwe dla środowiska? Jakie środowisko jest najlepsze dla dzikich zwierząt?

  Co możemy zrobić, żeby chronić środowisko dla nas samych i dla przyszłych pokoleń?

  W jaki sposób dzieci w naszej szkole dbają o przyrodę?


 • Tworzenie listy zagrożeń dla przyrody ze strony człowieka: zaśmiecanie środowiska, zanieczyszczanie powietrza przez przemysł i spalanie śmieci, wycinanie lasów, pożary oraz inne zagrożenia zgłaszane przez dzieci, np. hałas
  i płoszenie zwierząt
  , niszczenie niejadalnych i trujących grzybów, wycinanie drzew
  i łamanie gałęzi
  , budowanie autostrad w pobliżu lasów, niszczenie kory drzew.

 • Wskazywanie zagrożeń, które zdaniem dzieci, są najbardziej szkodliwe.


  Edukacja matematyczna:


  Podręcznik str.37, zad. 2-5

 • Dodajemy coraz sprawniej – obliczenia w zakresie 100, rozwiązywanie zadań tekstowych.

 • Rachunek pamięciowy: nauczyciel podaje działania wymagające dodawania kilku liczb, np. 36 + 4 + 2, 52 + 8 + 1, 75 + 5 + 4, a uczniowie wskazują wyniki na kartonikach.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych: etapowe rozwiązywanie zadań złożonych, poprawianie danych w zadaniu celowo źle skonstruowanym i rozwiązanie go.


Uczymy się piosenki na DZIEŃ MAMY – „W zieleni łąka majowa”


https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg


Anna Krauze
 • 11.05.2020

  Lekcja 33

  Krąg tematyczny: Wiosna w przyrodzie i w nas

  Temat : Omawiamy lekturę: „Pięć ziarenek grochu” H. Ch. Andersena

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

  – samodzielnie wykonuje ćwiczenia utrwalające wiedzę przyrodniczą

  –czyta lekturę i wypowiada się na jej temat

  – tworzy twórcze opowiadanie przygody piątego ziarenka

  – wykonuje ozdobne etykietki informacyjne do klasowego ogródka na parapecie

  – wie, jakie warunki są potrzebne roślinie do rozwoju
  – wykonuje obliczenia w zakresie 100
  Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

  1. „Pięć ziarenek grochu” – rozważania nad losem tytułowych bohaterów baśni

  H.Ch. Andersena.

  • Dzieci podają tytuły znanych baśni.

  • Przygotowanie do odbioru baśni – wyjaśnienie trudniejszych wyrazów i wyrażeń (poddasze,

  izdebka, gołębnik, Jonasz w brzuchu wieloryba, rynsztok).

  • Rozmowa na temat poznanego fragmentu baśni kierowana pytaniami, np. Gdzie mieszkały

  ziarenka grochu? Ile ich tam było? Dlaczego ziarenkom było coraz ciaśniej w zielonym strączku?

  Jakie warunki sprzyjały szybkiemu rozwojowi rośliny? Gdzie wylądował strączek grochu?

  Do czego chłopiec wykorzystał ziarenka?

  • Wspólne ustalenie, dokąd pragnęły polecieć ziarenka grochu wystrzelone z procy (pierwsze

  w daleki świat, drugie prosto do słońca, trzecie i czwarte najdalej, piątemu było to obojętne).

  • Które ziarenko zaszło najdalej? – dyskusja zainspirowana wysłuchanym fragmentem.

  Uzasadnianie własnych opinii. Nauczyciel tak kieruje dyskusją, by zwrócić uwagę na wpływ

  rozwijającej się rośliny na zachowanie chorej dziewczynki.

  Czego rośliny potrzebują do rozwoju? – usystematyzowanie wiedzy.

  • Rozmowa na temat warunków potrzebnych do rozwoju roślin.

  • Przypomnienie, z jakich warunków pogodowych cieszyły się ziarenka grochu – bohaterowie

  baśni Andersena.

  - Ustalenie z warunków uprawy roślin: nasłonecznienie, podlewanie, umiarkowana

  temperatura, odległości między posianymi roślinami, podpórki itp.

  7. Zakładamy ogródek na parapecie .
  - Przygotowanie potrzebnych materiałów: gazę, gumki recepturki, słoiki, ziarenka fasoli,

  - Nałożenie na słoik kawałki gazy i przymocowanie ich gumkami recepturkami.
  - Napełnienie wodą, do poziomu gazy- tak, by gaza była zamoczona.

  - Ułożenie na gazie po 3 ziarenek fasoli.

  - Uczniowie będą dokonywać obserwacji codziennie, a swoje wnioski

  i spostrzeżenia odnotowywać w dzienniczku obserwacji.

  - Po ok. 2 tygodniach należy powrócimy do tematu hodowli- odczytamy

  wnioski dzieci z obserwacji, ustalimy co pomogło roślinie w rozwoju.

  Na podstawie samodzielnie wyhodowanej rośliny dzieci wyróżniają jej

  części: korzeń, łodygę, liście, kwiat, owoce.

  Dzienniczek obserwacji- hodowla fasoli

  Imię i nazwisko: …………………………………………..

  Pamiętaj, aby każdego dnia sprawdzić poziom wody. Jeśli zauważysz jej brak

  dolej wodę do słoika.

  Dzień I
  data…………….

  Dzień II
  data…………….

  Dzień I
  data…………….

  Dzień III
  data…………….

  Dzień IV
  data…………….

  Dzień V
  data…………….

  Dzień VI
  data…………….

  Dzień VII
  data…………….

  Dzień VIII
  data…………….

  Dzień IX
  data…………….

  Dzień X
  data…………….

  Dzień XI
  data…………….

  Dzień XII
  data…………….

  Edukacja matematyczna:

  1. Doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 100.

  • Ćwiczenie rachunku pamięciowego.

  • Omówienie różnych sposobów obliczania sum – dodawanie liczby jednocyfrowej do dwucyfrowej.

  • Ćwiczenia w obliczaniu sum wybranym sposobem.

  • Rozwiązywanie zadań tekstowych: porównywanie różnicowe, etapowe rozwiązywanie zadania

  tekstowego, obliczanie odległości, stosowanie określenia kilometr.

  • Obliczenia pieniężne – poznawanie siły nabywczej pieniędzy.


 • 08. 05. 2020

Lekcja 32

XXVI krąg tematyczny: Wiosna w przyrodzie i w nas

Temat 130. Sprawdzam siebie. Zwierzęce rodziny


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne

 • zna cykl rozwojowy ssaków, ptaków, płazów i owadów

 • samodzielnie wykonuje ćwiczenia utrwalające wiedzę przyrodniczą

 • wykonuje dodawanie do 100 z przekroczeniem dziesiątek


Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

Podręcznik str.78 – 79, ćwiczeniówka str.81, ćw. 4-5

 1. Jak rozmnażają się zwierzęta? – cykl rozwojowy ssaków, ptaków, płazów
  i owadów.

 • Głośne czytanie tekstów informacyjnych i omawianie zdjęć.

 • Uzupełnianie podanych informacji przez nauczyciela. Wyjaśnianie niezrozumiałych pojęć (skrzek, poczwarki, kijanki).

 • Uzupełnianie informacji o charakterystycznych cechach ptaków i ssaków, porównanie wyglądu i zachowania przedstawicieli tych grup.

 • Rozmowa na temat zachowania się w przypadku spotkania młodych osobników dzikich zwierząt i formułowanie wniosków, np. Nie powinniśmy ich dotykać ani przenosić. Zajmują się nimi dorosłe osobniki. Szczególnie wrażliwe na zbliżenie się obcych do piskląt są ptaki, które w takim wypadku mogą porzucić gniazdo ze swoimi pisklętami.


https://www.eduelo.pl/quiz/471/podglad/ rozmnażanie zwierząt (quiz)


Ćwiczeniówka str. 82-83, ćw. 1-5

 1. Sprawdzam siebie – utrwalanie wiadomości przyrodniczych.

 • Samodzielne wykonanie poleceń: ocena prawdziwości zdań, rzeczowniki w liczbie pojedynczej, kolejność alfabetyczna wyrazów, nazwy zwiastunów wiosny, wyrazy z rz po spółgłoskach; ułożenie i zapisanie zdania Obserwujemy niezwykły świat zwierząt.


Przepisanie do zeszytu poniższego tekstu/listu z lukami i jego uzupełnienie/

Witajcie, Drogie Dzieci!

Pięknie mnie p__ywitałyście. W podzięce p__yniosłam Wam: p__ebiśniegi i p__ylaszczki, kolorowe t__lipany i ż__łte żonkile. Pracowite p__czoły już niedługo wylecą z __li do sad__w pełnych kwitnących d__ew owocowych. Dziękuję Wam za bu__ki lęgowe dla ptak__w i bocianie gniazda.

Miło będzie podziwiać młode bociani__tka i inne pisklęta. A sprytne jask__łki będą kręcić k__łka i zniżać lot p__ed deszczem. Usiądźcie na parkowej ła__ce, posłuchajcie głos__w ptak__w. P__yjrzyjcie się roślinom budzącym się do życia. Weźcie do rąk l__pę i badajcie moje tajemnice…

Pozdrawiam Was serdecznie, powodzenia, dobrej zabawy.

Wiosna

Na poniedziałek dzieci przeczytają baśń „Pięć ziarenek grochu” H.Ch. Andersena. Baśń jest dostępna w Internecie w różnych wersjach.


Edukacja matematyczna:

Podręcznik str.36, zad.1-3 /zapis zadań do zeszytu/


Poniższe ćwiczenia informacyjne i utrwalające/należy je obejrzeć i wykonać/:

https://www.eduelo.pl/quiz/141/podglad/ dodawanie do 100 (quiz)

https://www.eduelo.pl/prezentacja/782/ odawanie i odejmowanie z przekroczeniem 10 (film)

Anna Krauze


Dzień dobry.
Lekcja przyrody klasa IV
Przesyłam karty pracy do jednostek tematycznych:
Karta pracy „Wody słodkie i wody słone”
Karta pracy „Krajobraz dawniej i dziś”
oraz quizy powiązane z tematami lekcji.
Należy je wykonać.
https://www.eduelo.pl/quiz/203/podglad/ quiz wody stojące i płynące
https://www.eduelo.pl/quiz/350/podglad/ quiz - krajobraz dawniej i
dziś
Kod do zajęć na classroomie: 3mq7zua
Anna Krauze


http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/49-wody-slodkie-i-wody-slone.pdf

http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/50-krajobraz-wczoraj-i-dzis.pdf


 • 07. 05. 2020

  Lekcja 31

  Krąg tematyczny: Wiosna w przyrodzie i w nas

  Temat: Co słychać wiosną u zwierząt?


  CELE – PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • czyta wiersz

 • pisze nazwy zwierząt z ą, ę, tworzy zdrobnienia, wyjaśnia porównania

 • wykonuje obliczenia w zakresie 100
  wykonuje obliczenia zegarowe

 • wykonuje ilustrację do wybranego pomysłu zastosowania cielęcego ogona


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna:
Podręcznik str. 75, ćwiczeniówka str.80


 • Praca inspirowana wierszem W. Chotomskiej „Dlaczego cielę ogonem miele?”.
  - Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów zwierząt.


 • .Głośne czytanie wiersza, wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów.

 • Wskazanie głównych bohaterów wiersza, rozmowa o zachowaniu cielęcia i przypuszczeniach zwierząt co do przyczyny „mielenia ogonem”.

 • Próba uzasadnienia tytułu wiersza.

 • Wyszukiwanie w wierszu wyrazów rymujących się z wyrazem cielę i zapisywanie ich w zeszycie.

 • Podawanie przykładów zabawnego zastosowania cielęcego ogona – rysowanie wybranego pomysłu-praca plastyczna na kartce.


 • Ćwiczenia językowe ze zwierzętami w tle – zdrobnienia, porównania, ćwiczenia ortograficzne. Ćwiczenia 1-3 str. 80


O czym mucha brzęczy nam do ucha? Dlaczego cielę ogonem miele? Po co krowie rogi na głowie?)

  • Tworzenie zdrobnień do nazw zwierząt podanych przez nauczyciela, np. krowa, świnia, kot, koza, zając, ptak.

  • Wyjaśnianie znanych powiedzeń (porównań do zwierząt), zdrobnienia; układanie i zapisywanie zdań z tymi porównaniami.

  • Dobieranie wyrazów z tej samej rodziny (zdrobnienia) – pisownia nazw zwierząt z ą, ę.

 • Wykonanie quizu – sztuka wypowiedzi


https://www.eduelo.pl/quiz/361/podglad/ zdrobnienia i zgrubienia
https://www.eduelo.pl/quiz/226/podglad/ pisownia wyrazów z „ą” i „ę”


Edukacja matematyczna:

 • Dopełniamy, ujmujemy – ćwiczenia rachunkowe w zakresie 100.

 • Ćwiczeniówka str. 46, ćwiczenia 1-5/przygotujemy kostkę do gry.

  • Dodawanie i odejmowanie – obliczanie działań z wykorzystaniem kostki do gry: wybrane dziecko rzuca kostką i tą liczbę dodaje do podanej liczby lub od niej odejmuje.

  • Rozwiązywanie zadań tekstowych: odejmowanie w zakresie 100.

  • Obliczenia zegarowe – odczytywanie i zaznaczanie wskazań zegarów.

  • Rozwiązanie zadania wymagającego obliczeń pieniężnych.


Do wykonania ćwiczenia interaktywne.

Anna Krauze


 • 06. 05. 2020

  Lekcja 30

  Krąg tematyczny: Wiosna w przyrodzie i w nas

  Temat : Wiosna w polu i ogrodzie


  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • uczestniczy w rozmowie na temat wiosennych prac na polu i w ogrodzie

 • wie, na czym poleca praca rolnika

 • wie, że po d, t pisze się rz, i stosuje tę zasadę w praktyce

 • dopełnia i ujmuje do najbliższej dziesiątki w zakresie 100


Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

Podręcznik str. 72-73, ćwiczeniówka str.79 (ćw.1-3)

 • Co słychać w przyrodzie? – wprowadzenie do tematu zajęć.

 • Swobodne wypowiedzi na temat zaobserwowanych zmian, jakie zaszły w przyrodzie
  w okolicy wiosną.


 • Rola i ogród – ćwiczenia wzbogacające język.

 • Definiowanie pojęć rola, ogród. Łączenie wyrazów z ich definicjami.pole uprawne


miejsce przeznaczone do uprawy roślin,

zwłaszcza warzywnych i ozdobnych


 • Dzieci ustalają, która z definicji odnosi się do hasła rola, a która do hasła ogród.

 • Tworzenie rodzin wyrazów rola i ogród (np. rolnictwo, rolnik, rolniczy, rolny, ogrodniczy, ogrodnik, ogródek, ogrodowy, ogrodnictwo).

 • Wskazanie w utworzonych rodzinach wyrazów nazw ludzi zajmujących się pracą
  w omawianych miejscach.

 • Rozmowa na temat zajęć rolnika.


 • Wiosenne prace”– poznawanie wiosennych prac na polu i w ogrodzie.

 • Omówienie wiosennych prac na polu i w ogrodzie, wyjaśnienie, na czym one polegają i w jaki sposób są wykonywane, wyjaśnienie znaczenia słów określających prace polowe rolnika.

 • Komentarz nauczyciela uzupełniający podane informacje. Zwrócenie uwagi na wykorzystywane w pracach polowych maszyny rolnicze oraz na różnicę między sianiem a sadzeniem.

 • Rozmowa na temat naturalnych sprzymierzeńców człowieka i szkodników
  w ogrodach.

 • Pisanie krótkiej notatki o wiosennych pracach w ogrodzie, wykorzystanie w niej podanych czasowników i rzeczowników. Ćw.3, str.79


4. Ćwiczenia w pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach d, t. Podręcznik str. 73

 • Czytanie zdań, wyszukiwanie wyrazów z rz po spółgłoskach d, t w tekście
  i w diagramie, zapisywanie ich na karteczkach, układanie w kolejności i alfabetycznej i wklejanie do zeszytów.


https://www.eduelo.pl/quiz/175/podglad/ „rz po spółgłoskach” quiz
Edukacja matematyczna:


Podręcznik str.34, zad.1-6 zapisujemy w zeszycie (zdjęcie)

 • Dopełniamy, ujmujemy – ćwiczenia rachunkowe w zakresie 100.

 • Obliczenia w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego – rachunek pamięciowy.

 • Nauczyciel/rodzic podaje liczby dwucyfrowe (np. 28, 34, 45, 56, 77, 88). Dzieci mówią, ile brakuje w podanych liczbach do następnej pełnej dziesiątki.

 • Obliczenia kalendarzowe, zapisywanie w zeszycie daty wybranym sposobem.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych: odejmowanie w zakresie 100, porównywanie różnicowe.


Poniżej zamieszczam linki do filmów edukacyjnych uzupełniających wiedzę uczniów.


https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8 pszczoła miodna (film dla dzieci)
https://www.youtube.com/watch?v=17jIqGmKoZg ogród pełen przyjaciół

Ćwiczenia interaktywne.


Anna Krauze
 • 05. 05. 2020

  Lekcja 29


  Krąg tematyczny: Wiosna w przyrodzie i w nas

  Temat: Wiosna w sadzie


  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • czyta tekst informacyjny i wiersz z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji

 • wypowiada się na temat wyglądu kwitnącego sadu i powstawania owocu

 • wykonuje ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne i językowe

 • odczytuje wskazania zegara w systemie 24-godzinnym

 • wykonuje pracę plastyczną wybraną techniką


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna.

Dodatkowe linki do tematu lekcji. Proszę, aby dzieci obejrzały film, a po lekcjach rozwiązały quiz utrwalający.


https://www.eduelo.pl/prezentacja/788/ od kwiatu do owocu (film)

https://www.eduelo.pl/quiz/123/podglad/ drzewa i krzewy owocowe (quiz)


Podręcznik str.70, ćwiczeniówka str. 76, 77, 78

 • Praca inspirowana wierszem D. Gellner „Sad rozkwita”.

 • Ciche czytanie wiersza.

 • Głośne indywidualne czytanie utworu z zachowaniem właściwej interpunkcji
  i intonacji.

 • Wspólne ustalenie tematu wiersza i rozmowa na temat poetyckiego opisu drzew owocowych, wskazywanie fragmentów opisujących ich wygląd i zachowanie ptaka.

 • Wskazywanie w wierszu rymujących się wyrazów. Tworzenie własnych rymów i ich zapisywanie w zeszycie.


 • Od kwiatu do owocu – poznawanie etapów powstawania owocu. / Podr. str.71/
  Ten tekst dzieci nauczą się czytać i opowiadać.

 • Porównanie wyglądu jabłoni kwitnącej i jabłoni owocującej na podstawie dwóch ilustracji ukazujących to samo drzewo wiosną i latem.

 • Jak powstają owoce? – swobodne wypowiedzi na podstawie własnej wiedzy, filmu
  i obserwacji.

 • Głośne czytanie tekstu informacyjnego „Od kwiatu do owocu”.

 • Ćwiczenia gramatyczne, językowe i ortograficzne. /ćwiczeniówka str. 76-78, ćw. 1-6

 • Odróżnianie rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 • Poznawanie pisowni wyrazu pszczoła, tworzenie rodziny tego wyrazu, układanie
  i zapisywanie zdań.

 • Tworzenie rodzin wyrazów kwiat, ogród, sad, owoc i ich zapisywanie.

 • Układanie zadań z wyrazami z rodziny wyrazu pszczoła.

 • Uzupełnianie zdań z lukami.

 • Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. • Oglądanie ilustracji i zdjęć przedstawiających wiosenny sad, rozmowa na temat dominującej kolorystyki. Porównywanie koron drzew do kolorowych fryzur.

 • Wykonanie pracy plastycznej z dostępnych w domu materiałów jedną z wybranych technik zamieszczonych w w/w linku.

 • Pracę najlepiej jest wykonać na kartce z niebieskim tłem (można ją pomalować na niebiesko)


Edukacja matematyczna.


Kwadrans – odczytywanie wskazań zegarów. Ćwiczeniówka str. 45 (zdjęcie)

 • Ćwiczenia w odczytywaniu i wskazywaniu godzin i minut na zegarach demonstracyjnych.

 • Wprowadzenie pojęcia kwadrans.

 • Ustawianie i odczytywanie godzin na zegarze demonstracyjnym w systemie
  24-godzinnym, obliczanie, ile jest kwadransów w jednej godzinie.

 • Rozkład zajęć w ciągu dnia – obliczanie czasu trwania zajęć, zapisywanie godzin
  i minut oraz wskazywanie ich na tarczy zegara.


https://www.eduelo.pl/quiz/78/podglad/ godziny i minuty/ ćwiczenia quizowe/

Ważne: po wykonaniu każdego pojedynczego ćwiczenia quizowego przez dziecko ważne jest, aby przeczytało pojawiającą się żółtą zakładkę. Zakładka zawiera treści informacyjne i podsumowujące do danego ćwiczenia.


Anna Krauze

Dla chętnych jeszcze jeden quiz podsumowujący lekcję „Najważniejszy jest uśmiech” emocje https://www.eduelo.pl/quiz/540/podglad/ • 04.05.2020

  http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/Lekcja%2028_4.05.pdf


 • 29. 04. 2020

  Lekcja nr 26

  Krąg tematyczny: Radośnie i bezpiecznie

  Temat 124. Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek?


  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • uważnie i ze zrozumieniem słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela

 • wypowiada się na temat wzywania pomocy

 • ćwiczy wzywanie pomocy przez telefon

 • łączy zdania pojedyncze za pomocą podanych spójników

 • podaje numery alarmowe

 • dodaje i odejmuje w zakresie 100, porównuje liczby


Edukacja polonistyczna i społeczna:

Podręcznik str. 62 – 63, ćwiczeniówka str. 71 – ćwiczenia 1,2,3

 • Rozmowa wprowadzająca do tematu zajęć.

 • Rozmowa uzasadniająca to stwierdzenie.- „Telefon może uratować życie.”

 • Przypomnienie numerów alarmowych.

 • Praca inspirowana opowiadaniem Z. Staneckiej „Bardzo ważny telefon”.

 • Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.

 • Rozmowa kierowana pytaniami, np. Kto jest bohaterem opowiadania? W jaki sposób zachował się Jacek, gdy jego babcia zemdlała? Dlaczego Jacek rozpłakał się dwa razy?

 • Wypowiedzi oceniające postępowanie Jacka.

 • Wzywamy pomoc! – zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej.

 • Ustalenie, jakie informacje są ważne, gdy wzywamy pomoc.

 • Rozsypanka zdaniowa – porządkowanie kolejnych czynności. – zapis w zeszycie.


Podaję adres zdarzenia.

Podaję swoje imię i nazwisko.

Wybieram numer telefonu alarmowego

Mówię, co się wydarzyło.

Witam się.


 • Przypomnienie numerów alarmowych

 • Przypomnienie numerów alarmowych służb ratunkowych oraz sytuacji, w których należy te służby wezwać.


 • Tworzymy zdania złożone – rola spójników w zdaniu /ćw. 2 str.71/ (zdjęcie).

 • Tworzenie zdań złożonych ze zdań pojedynczych za pomocą spójników i, dlatego, więc, że.

 • Głośne odczytywanie utworzonych zadań i ich zapisywanie w zeszycie.


Edukacja matematyczna:

Podręcznik str. 30 /zadania zapisujemy w zeszycie/

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.


 • Obliczenia w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego – rachunek pamięciowy.

 • Nauczyciel/rodzic podaje liczby dwucyfrowe (28, 34, 45, 56, 77, 88). Dzieci mówią, ile brakuje w podanych liczbach do najbliższej pełnej dziesiątki.

 • Rozwiązywanie zagadek matematycznych

 • Dodawanie i odejmowanie liczb bez przekraczania progu dziesiątkowego, porównywanie sum i różnic.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe.


Linki do filmów edukacyjnych powtórzeniowych i utrwalających wiedzę i umiejętności dzieci.

 • Porównywanie liczb

 • Banknoty i monety

 • 10 faktów o wiośnie

 • Wyrazy o znaczeniu przeciwnym


https://vimeo.com/288529372
https://vimeo.com/288529548
https://vimeo.com/288696933

https://vimeo.com/288538271

Anna Krauze
 • 28. 04. 2020

  Krąg tematyczny: Radośnie i bezpiecznie

  Temat : Bezpiecznie na rowerze

  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • czyta tekst dla dzieci z uwzględnieniem poziomu trudności

 • ocenia zachowanie bohaterów opowiadania

 • wyjaśnia, jak przygotować rower do jazdy i jak bezpiecznie poruszać się rowerem na drodze

 • właściwie używa wyrazów określających następstwo czasowe

 • odejmuje w zakresie 100 (bez przekroczenia progu dziesiątkowego)

 • wykonuje zawieszkę odblaskową z żyłki


Edukacja polonistyczna, społeczna i techniczna:


Podręcznik str. 62-63 i 61, ćwiczeniówka str.69


1. Praca inspirowana opowiadaniem W. Widłaka. „Dla kogo ta ścieżka?”.

 • Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Nauczyciel przerywa czytanie po zdaniu: Szybko do niej podszedł. Zadaje pytanie: Co mogło wydarzyć się później?

 • Swobodne wypowiedzi na temat przewidywanej reakcji Kacpra, a następnie kontynuowanie czytania.

 • Wypowiedzi oceniające postępowanie Kacpra.

 • Wskazywanie kolejnych wydarzeń w opowiadaniu.

 • 2. Rower gotowy do jazdy – zasady bezpiecznego poruszania się na drodze.

 • Omówienie budowy roweru.

 • Wskazanie elementów obowiązkowego wyposażenia:

 • z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej;

 • z tyłu co najmniej jedno światło pozycyjne czerwone i światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt;

 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec (przedni/tylny);

 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

 • Rozmowa na temat dodatkowego wyposażenia (bagażnik, pompka, bidon, sakwy).

 • Omówienie stroju rowerzysty – kask (nie jest obowiązkowy, ale wskazany), buty sportowe z grubszą podeszwą, kamizelka odblaskowa, niekrępujące ruchów spodnie.

 • Zasady poruszania się na drodze – wyjaśnienie pojęcia droga publiczna; wyjaśnienie, kiedy można jeździć po chodniku.

 • Rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów.

 • Dziecko do lat 10 może jeździć na rowerze po chodniku.

 • Po chodniku jedziemy ostrożnie i ustępujemy miejsca pieszym.

 • Przed przejściem dla pieszych zsiadamy z roweru i przeprowadzamy przez jezdnię.

 • Rozmowa na temat niebezpiecznych zachowań podczas jazdy na rowerze i zapisanie notatki.

Zabrania się: jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg na pedałach,

czepiania się pojazdów, ciągnięcia za rowerem innych osób, np. na rolkach, przewożenia innych osób - jeśli nie ma się 17 lat, rozmów przez telefon komórkowy.


3. Co było najpierw, a co potem? – ćwiczenia w mówieniu i ćwiczenia ortograficzne. /podr. s.61/

  • Omówienie trasy wycieczki rowerowej przedstawionej na ilustracji z użyciem słów określających następstwo czasowe.

  • Przypomnienie zasady pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach p, b: przepisanie równoważników zdań i wskazanie w nich takich wyrazów, podawanie innych wyrazów z rz po spółgłoskach p, b, układanie z nimi zdań i zapisywanie ich w zeszycie.

 • W czwartek będzie „dyktando z „rz po spółgłoskach


  Budowa roweru


  Co to jest ROWER i jakie urządzenia powinien posiadać?

  ROWER to pojazd o szerokości do 90cm z dwoma lub trzema kołami, napędzany siłą mięśni człowieka lub elektrycznie.


  Obowiązkowe wyposażenie roweru:

 • Światło pozycyjne z przodu białe lub żółte selektywne.

 • Światła pozycyjne z tyłu czerwone.

 • Światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu o kształcie innym niż trójkąt.

 • Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.

 • Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Edukacja matematyczna


Podręcznik str.29 i ćwiczeniówka str.42 i 43(zdjęcie z ćwiczeniówki)


 • Wykonujemy działania na coraz większych liczbach – odejmowanie w zakresie 100.
  Analiza ilustracji obrazującej odejmowanie wewnątrz dziesiątki – obliczenia w zakresie 100.


 • Ćwiczenia w odejmowaniu liczb w zakresie 100 (bez przekraczania progu dziesiątkowego) – samodzielne zapisywanie różnic, porównywanie liczb, wskazywanie liczby mniejszej, większej, ustawianie liczb w ciągu malejącym, sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania, odejmowanie kilku liczb.

 • Utrwalenie układu pozycyjnego cyfr w zapisie liczb dwucyfrowych, tworzenie ciągów wg podanej zasady, rozwiązywanie zagadek matematycznych.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych: obliczenia kalendarzowe, pieniężne.
Anna Krauze
 • 27. 04. 2020

  Lekcja 24

  Krąg tematyczny: Radośnie i bezpiecznie

  Temat : Mój dobry i zły dzień


  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • czyta wiersz z podziałem na role, z zachowaniem właściwej intonacji

 • wypowiada się na temat zalet optymistycznego nastawienia do życia

 • pisze opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, używając podanych czasowników i pytań

 • dodaje w zakresie 100 (bez przekroczenia progu dziesiątkowego)Edukacja polonistyczna i społeczna:


Podręcznik str. 59, ćwiczeniówka str.68

1. Praca inspirowana wierszem M. Bartkowicza „Czemu, wróbelku?”.


 • Głośne czytanie wiersza czytanego poprzedzone pytaniem: Jakie powody do radości miał bohater wiersza?

 • Odpowiedzi na pytanie poparte cytatami. Ustalenie, czy sytuacje opisane w wierszu wywoływałyby dobry nastrój u wszystkich.

 • Wyjaśnienie, kogo nazywamy optymistą (na podstawie zachowania wróbelka). Ustalenie, kto jest przeciwieństwem optymisty (pesymista).

 • „Kto to mówi?” – zabawa utrwalająca pojęcia optymista, pesymista.

 • Ustalenie, jakie barwy kojarzą się z optymizmem, a jakie z pesymizmem
  i przygotowanie kredek w wybranych kolorach.

 • Odczytanie stwierdzeń charakterystycznych dla optymisty lub pesymisty, a dzieci pokazują odpowiednie kredki, np. Pada śnieg, na pewno się przeziębię. Idziemy do kina, pewnie film będzie nudny. Na jutro wiersz na pamięć, na pewno szybko się nauczę.

 • Podawanie przez dzieci innych przykładów zachowania optymisty i pesymisty.

 • Rozmowa o tym, dlaczego warto być optymistą (jest szczęśliwy, łatwiej osiąga wyznaczone cele, realizuje marzenia).

 • Wyróżnianie rodzajów zdań w tekście. Czytanie wiersza z podziałem na role, próba pokazania radości i optymizmu wróbelka za pomocą tonu głosu, intonacji.

 • Praca z ćwiczeniówką str. 68

  2. Od rana mam dobry humor – ćwiczenia w określaniu nastroju.

 • Wskazanie na rysunkach wyrazu twarzy oddającego obecny nastrój dziecka. Omówienie powodów określonego samopoczucia.

 • Zaznaczanie określeń związanych z subiektywnym odczuwaniem szczęścia. Pisanie własnych propozycji.

 • Wspólne tworzenie listy powodów do radości.Edukacja matematyczna:


Pracujemy z podręcznikiem na str. 28 i ćwiczeniówką str.41


1. Wykonujemy działania na coraz większych liczbach – dodawanie w zakresie 100.
Analiza ilustracji obrazującej dodawanie w obrębie dziesiątki – obliczenia w zakresie 100.


 • Ćwiczenia w dodawaniu liczb w zakresie 100 (bez przekraczania progu dziesiątkowego) – powiększanie wskazanych liczb o podaną wartość, wyciąganie wniosków, zapisywanie sum w układzie tabelarycznym.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych: uzupełnianie i układanie treści zadań
  z wykorzystaniem podanych danych, obliczenia kalendarzowe.


 • Anna Krauze

 • 24. 04. 2020

Lekcja 23
Krąg tematyczny
: Radośnie i bezpiecznie

Temat: Lubimy żartować

lekcja w linku:

http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/lekcja.23_24.04.pdf


 • 23. 04. 2020

Lekcja 22

Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia

Temat: Potyczki ortograficzne. Inaczej piszę, niż słyszę.

PRZEWIDYWANEOSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • wyjaśnia pisownię wyrazów z utratą dźwięczności głosek

 • czyta wiersze dla dzieci

 • recytuje wybraną zwrotkę wiersza i pisze ją z pamięci

 • wykonuje ćwiczenia ortograficzne i językowe

 • dokonuje prostych obliczeń wagowych

Edukacja polonistyczna:

Podręcznik str. 56, ćwiczeniówka str.64 – 65

 1. Praca inspirowana wierszem M. Strzałkowskiej „Budki, dudki, bieg i śnieg”.

 • Głośne czytanie wiersza przez chętne dzieci.

 • Wyszukiwanie najzabawniejszej zwrotki w wierszu i uczenie się jej na pamięć.

 • Recytacja z pamięci wybranych zwrotek./na przyszłą lekcję/

 • Zapisanie wyuczonej zwrotki z pamięci./w obecności rodzica/

 1. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z utratą dźwięczności.

 • Analiza słuchowo-wzrokowa wybranych par wyrazów wyróżnionych w wierszu.

 • Dzieci rysują model struktury dźwiękowej wyrazu budki i poniżej, równolegle do kolejnych głosek, model wyrazu buda. Analizują kolejne głoski. Wyodrębniają
  i porównują głoskę, która w pierwszym wyrazie jest bezdźwięczna, a w drugim dźwięczna, czyli tę, którą inaczej słyszą i inaczej piszą.

 • Wspólne ustalenie, jak się takie głoski oznacza w piśmie.

 • Tworzenie innych par wyrazów.

 • Wskazywanie par głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych o podobnych cechach artykulacyjnych: w – f, d – t, g – k, b – p, z – s. Analiza dźwięczności głosek przez przyłożenie dłoni do krtani podczas ich artykulacji. Odczuwanie drgań przy głoskach dźwięcznych i nieodczuwanie ich przy głoskach bezdźwięcznych.

 • Wyszukiwanie w wierszu wyrazów, w których zachodzą różnice w wymowie
  i pisowni, i wyrazów wyjaśniających ich pisownię. Przepisanie tych wyrazów do zeszytu.


Inaczej piszę, niż słyszę – ćwiczenia ortograficzne.

 • Nauczyciel/rodzic podaje kolejnym dzieciom wyrazy z utratą dźwięczności głoski. Dzieci podają wyraz wyjaśniający pisownię słowa podanego przez nauczyciela/ rodzica/, tj. podają wyraz w formie, w której dana głoska zachowuje dźwięczność, następnie wskazują wymienianą głoskę,

przykłady: „dąbbie, ząb – zęby, słodka – słodycze, drzewka – drzewa, brzeg – brzegowy/ zapis w zeszycie/

 • Przygotowanie ilustrowanego słowniczka wybranych wyrazów z utratą dźwięczności – /praca na kartce z bloku około 6 wyrazów/ - dzieci dobierają poznane wyrazy, w których dochodzi do utraty dźwięczności, wyjaśniają ich pisownię, zapisują na kartkach i wykonują do nich ilustracje.

Wykonanie ćwiczeń w ćwiczeniówce str.64 – 65.

Dodatkowo:

 1. Przepisywanie do zeszytu tekstu zawierającego wyrazy z utratą dźwięczności, samodzielne wyszukiwanie i podkreślenie tych wyrazów.

Przykład tekstu:

Lidka i Ewka pracują z dziadkiem w ogródku. Najpierw zrobiły w nim porządki. Dziadek skopał grządki, a dziewczynki je wyrównały grabkami. Zrobiły równe rowki. Potem otworzyły torebki z nasionami marchewki, rzodkiewki, ogórków i buraczków. Wrzuciły do rowków kolorowe kuleczki oraz białe łezki i przykryły je ziemią. Następnie wodą z konewki podlały świeżo posiane warzywa. Dziadkowi podobała się taka pomoc.

-Wypisanie tych wyrazów i wyjaśnienie ich pisowni:

Lidka – Lidia, itd……..

Edukacja matematyczna:

Podręcznik str. 27, zadania 1 – 5

Obliczenia do zadań 3 – 5 zapisujemy w zeszycie.

Ćwiczenia interaktywne utrwalające dzisiejszy temat lekcji.

Dzisiaj piszemy dyktando z „ó”.

Anna Krauze


 • 22. 04. 2020

  Lekcja 21

  Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia

  Temat: Groźna woda.


  Lekcja w linku:


  http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/Lekcja21.Krauze_22.04.pdf

 • 21. 04 2020

  Lekcja 20

  Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia

  Temat:. Groźna woda – lekcja z j. polskiego rozłożona na 2 dni.

  Osiągnięcia ucznia:

 • wykonujesz obliczenia pieniężne, dodaje i odejmuje pełnymi dziesiątkami w zakresie 100

 • czyta głośno tekst i potrafi odpowiedzieć na jego podstawie na pytania

 • wie skąd się biorą powodzie.

Edukacja matematyczna:

Podręcznik str.24 – 25
Ćwiczeniówka str.38

1. Potrafimy liczyć pieniądze – zamiana złotych na grosze.

 • Dobrze, aby dzieci miały przygotowane monety groszowe każdej po kilka.

 • „Układamy poprawne działania?” – zabawa matematyczna.

 • Wskazywanie cyfr dziesiątek i jedności w liczbach dwucyfrowych..

 • Numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 100.

 • Porównywanie sum i różnic, wyciąganie wniosków.

 • Wprowadzenie pojęcia grosz i skrótu gr: rozpoznawanie nominałów na monetach groszowych, układanie wskazanych kwot, poznawanie siły nabywczej pieniądza, rozmowa na temat siły nabywczej 1 zł.

 • Wspólne rozwiązywanie zadań tekstowych: obliczenia pieniężne, wyrażenia dwumianowane, wykorzystanie schematycznego rysunku, obliczenia kalendarzowe.

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

Podręcznik str.53 - 54, tekst „Powódź” H. Zdzitowieckiej

 • Dzieci nauczą się czytać głośno tekst na jutro czyli na lekcję 21i będą potrafiły odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Co obudziło główną bohaterkę opowiadania? Jak wyglądała Wisła po wysadzeniu kry lodowej przez saperów? Co mogli czuć ludzie, gdy dotarły do nich informacje o zagrożeniu powodzią? Czym zajmowali się w czasie zagrożenia dorośli?

 • Ocena problemu zagrożenia powodzią na terenach zamieszkanych przez dzieci: Czy zdarzały się już tu powodzie? Jaki miały charakter? Czy były groźne? – wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń i zasłyszanych opowieści starszych ludzi.(zebranie informacji)

 • Podanie informacji dzieciom „skąd się bierze powódź’ – (np. gwałtowne wiosenne roztopy, duże opady deszczu, zatamowanie rzeki przez zatory lodowe, powodzie sztormowe, tsunami).

Anna Krauze • 20.04.2020

  Lekcja 19

  Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia

  Temat: Nasze wiosenne porządki

  .

  CELE – PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje

 • uczestniczy w rozmowie o domowych porządkach

 • pisze zdania na temat wiosennych porządków, stosuje właściwe znaki interpunkcyjne

 • rozwija zdania

 • dodaje i odejmuje dziesiątkami w zakresie 100

Edukacja polonistyczna:


Podręcznik str. 51

1. Praca inspirowana opowiadaniem R. Witka „Szafka skarbów”.

- Czy porządek jest ważny? – sądy, poglądy, opinie, uzasadnianie swojego zdania.

• Głośne czytanie opowiadania.

• Wypowiedzi na temat tekstu wspomagane pytaniami, np.
- Gdzie ma miejsce akcja opowiadania?

- Z jakiej okazji pani ogłosiła porządki w klasie?

• Rozmowa o pomyśle Dawida. Wyszukanie w tekście i odczytanie odpowiedniego fragmentu.

• Dawanie „drugiego życia” materiałom odpadowym – „burza mózgów” – podawanie przykładów.


Ćwiczeniówka str. 62

2. Robimy porządki – stosowanie dwukropka i przecinków w wyliczaniu

- Zapamiętanie i wyliczenie przedmiotów z szafki Dawida. – ćw. 1

• Swobodne wypowiedzi dzieci o ich udziale w domowych porządkach.

• Indywidualne pisanie wypowiedzi o zawartości szafek lub szuflad.

• Co można i należy zrobić z niepotrzebnymi i nieprzydatnymi rzeczami? – burza mózgów.

• Zaproponowanie dla chętnych dzieci konkursu na najciekawszą pracę wykonaną z przedmiotów przeznaczonych do wyrzucenia.


Podręcznik str.52


3. Ćwiczenia w rozwijaniu zdań.

Nauczyciel podaje zdanie nierozwinięte, złożone z podmiotu i orzeczenia.

Kolejne dzieci rozwijają zdanie podane przez nauczyciela i swoich poprzedników, dodając nowe określenia w grupie podmiotu i orzeczenia (bez podawania terminów).

Wykonanie ćw. 1 str.52
Zapis zdań i ich rozwinięcia w zeszycie
Tata odkurza.
Paweł ogląda.
Dzieci sprzątają.


Edukacja matematyczna:


Dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami – obliczenia w zakresie 100.

Podręcznik str.23, ćwiczeniówka str. 36-37 (zdjęcie tylko z ćwiczeniówki)

 • Odczytywanie i zapisywanie liczb, odróżnianie cyfr dziesiątek i jedności, liczenie po 1 kolejno do stu od wskazanej liczby do przodu i do tyłu.
 • Obliczenia pieniężne, porównywanie kwot.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie, obliczenia pieniężne: poznawanie siły nabywczej pieniądza, obliczanie cen po obniżce, etapowe rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem ilustracji.

Anna Krauze
 • 17.04.2020

  Lekcja 18

  Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia

  Temat: Czy już widać wiosnę w lesie?

  .

  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • czyta głośno wiersz z odpowiednią intonacją i wyszukuje w nim wskazany fragment

 • rozpoznaje popularne kwiaty kwitnące wczesną wiosną, zna ich nazwy, wskazuje gatunki chronione

 • redaguje opis przebiśniegu z wykorzystaniem pytań pomocniczych i podanych określeń

 • liczy dziesiątkami w zakresie 100


 • Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
  Podrecznik str.48 - 49

 • Praca inspirowana wierszem H. Szayerowej „Pierwsze kwiatki”.

 • Głośne czytanie wiersza.

 • Rozmowa na temat wiersza kierowana pytaniami, np. Jakie dźwięki słychać w lesie? Jakie zmiany dokonywały się za sprawą „magicznych” dzwonków?

 • Podkreślanie nazw kwiatów wymienionych w wierszu.


 • 2. Str. 49 Wiosna w świecie roślin - odczytywanie nazw kwiatów rosnących w lesie
  i zapoznanie się z ich wyglądem na podstawie ilustracji. Wyjaśnienie wyrażenia „rośliny chronione”./ To znaczy że tej rośliny nie wolno zrywać, ponieważ jest rzadko spotykana./

  Ćwiczeniówka str. 60 – 61

  Ćwiczenia 1 - 4

  Podręcznik str. 50

  Opisujemy wygląd przebiśniegu – ćwiczenia językowe.

 • Gromadzenie słownictwa: określanie części przebiśniegu za pomocą przymiotników.

 • Ustne i pisemne opisywanie przebiśniegu z wykorzystaniem pytań pomocniczych
  i podanego słownictwa.

 • Uwzględnienie cech opisu:
  ZAPAMIĘTAJ!
  Opis to wypowiedź, która informuje kogoś o przedmiocie lub postaci, które chcemy opisać. Pisząc opis pamiętamy o jego elementach (częściach)
  TYTUŁ
  WSTĘP - (przedstawienie opisywanego przedmiotu)
  ROZWINIĘCIE - (jak wygląda)
  ZAKOŃCZENIE - (tutaj możemy napisać z czym nam się kojarzy lub podać cechę, która go wyróżnia albo jest bardzo ważna)
  Każdą część opisu należy zacząć od nowej linii, stosując akapit (wcięcie w tekście). Należy też pamiętać o tytule.
  Opis przebiśniegu dzieci wykonają w oparciu o zgromadzone słownictwo (w niebieskiej ramce) i pytania pomocnicze w ćw. 2 str.50/to ćwiczenie będę chciała wykonać z dziećmi na skypie/
  Opis doślę po lekcji na skypie, aby dzieci go nie widziały wcześniej (mms-em do Rodzica)


  Dzieci przepisują dosłany opis przebiśniegu do zeszytu z zachowaniem powyższych reguł/jak w zamieszczonym przeze mnie wzorze/. Następnie tytuł podkreślają niebieską kredką, zdanie wstępu na fioletowo, zdania rozwinięcia na czerwono, a zdanie kończące na zielono. W miejscach gdzie są akapity niech narysują pomarańczowe kwadraty – czyli 3 kwadraty.
  Następnie już samodzielnie przepisują z tego scenariusza lekcji poniższy tekst o tulipanie do zeszytu, uzupełniając luki i zachowują podane zasady. Tak samo jak w opisie przebiśniegu niech zaznaczą kolorami elementy opisu. (zdjęcie)

  Opis z lukami:
  Tulipan

  Tulipan, to piękny............... wiosenny.
  Ma............, ........................... ,.......................... zielone liście. Na końcu ................... i .....................łodygi znajduje się kielich kwiatowy. Jego płatki mają najczęściej kolor......................i...................... W kielichu kwiatowym wokół słupka umieszczone są............ z pyłkiem.
  Jest piękną oznaką wiosny.

  kwiat, długie, szerokie, sztywne, długiej,

  prostej, czerwony, żółty, pręciki

  Edukacja matematyczna

  Liczymy po dziesięć – rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 pełne dziesiątki.
  Podręcznik str.32

  • Doskonalenie umiejętności przeliczania.

  • Tworzenie zbiorów dziesięcioelementowych: najlepsze będą patyczki , mogą być guziki itp.

  • Nazywanie kolejnych pełnych dziesiątek w zakresie 100, analiza zapisu liczebników słowami.
  Zapis słowny w zeszycie nazw liczebników od 10 do 100/pełne dziesiątki dziesięć, dwadzieścia, …/
  Ćwiczeniówka str. 34 ćwiczenia 1-5

  • Rozwiązywanie zagadek matematycznych.

  • Porównywanie liczb, stosowanie znaków >, <, =.

  • Obliczenia pieniężne: układanie i przeliczanie kwot z wykorzystaniem banknotów o różnych

  nominałach, sumowanie wartości banknotów 10 zł, 20 zł, 50 zł, dopełnianie do 100 zł.

  • Rozwiązywanie zadań tekstowych.
  Ćwiczeniówka s.35
  Dzieci wycinają banknoty do ćwiczeń /ostatnia kartka z ćwiczeniówki/

  Wykonując ćwiczenia 6 -8 będą posługiwać się tymi banknotami.

  Anna Krauze


 • 16.04.2020

  Przyroda klasa IV
  Dzień dobry
  Przesyłam karty pracy do tematów:
  42. Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu.
  43. Uzależnienia i ich skutki.
  Takim samym sposobem jak poprzednio wykonujemy ćwiczenia w przesłanych
  kartach pracy na podstawie tematów lekcji w podręczniku.
  Jeśli nie mamy drukarki, aby wydrukować karty pracy – rysujemy odręcznie
  tabele i schematy do wypełnienia w zeszycie lub na kartce A4 i je
  wypełniamy.
  Po wykonaniu robimy zdjęcia prac i je wysyłamy e-mailem na adres
  ania@krauze.eu.


  http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/43-uzaleznienia-i-ich-skutki-1.pdf


  * KLASA II

  Lekcja 17


  Temat: Sprawdzam siebie


  OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

 • rozwiązuje zadania wymagające mnożenia, dzielenia, obliczeń pieniężnych, obliczeń pojemności

 • dokonuje analizy treści zadania, czyli wyszukuje informacji w treści zadania lub
  z rysunku pomocniczego

 • układa rozwiązanie i zapisuje odpowiedź pełnym zdaniem

 • czyta ze zrozumieniem treść

Edukacja matematyczna

Przypomnienie niezbędnych czynności przy rozwiązywaniu zadań:


 • Uważnie czytam treść zadania. Jeśli nie zrozumiałem czytam go kilkakrotnie.

 • Analizuję treść i ilustracje (jeśli są przy zadaniu)– szukam liczby dane i niewiadomą (to co mam obliczyć).

 • Układam i rozwiązuję działanie.

 • Układam odpowiedź na pytanie.

 • Podręcznik str.21
  Wykonujemy wszystkie zadania na tej stronie:

 • wyjaśnienie dla dzieci w zad. 4 / pierwszy instrument to skrzypce, drugi mandolina, trzeci to gitara

 • Ćwiczeniówka str. 32 – 33 Wykonujemy ćwiczenia od 2 do 7 oprócz ćwiczenia pierwszego z bocianami /uważam, że zamieszczenie tego zadania nie zostało do końca przemyślane przez autorów/

  Jeśli dzieci mają jeszcze trudności przy wykonywaniu zadań mogą sobie rysować z boku na kartce pomocniczej sytuacje z tych zadań. Będą ćwiczenia interaktywne.

  Anna Krauze • 15.04.2020

Lekcja nr 16

Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia

Temat: Witaj, wiosno!


OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • swobodnie wypowiada się na temat zmian, jakie zaszły w przyrodzie wczesną wiosną

 • czyta głośno wiersz z właściwą intonacją i wypowiada się na jego temat

 • wyjaśnia pisownię wyrazów z utratą dźwięczności w śródgłosie

 • oblicza wyniki mnożenia w zakresie 30 i rozwiązuje zadania

 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z podaną instrukcją


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna:


Podręcznik str.46 i 47

 • Wiosenne skojarzenia – burza mózgów: dzieci podają różne słowa, które kojarzą im się z wiosną.

 • Wiosenne zmiany w przyrodzie – swobodne wypowiedzi na podstawie własnych spostrzeżeń i obserwacji.

 • Praca inspirowana wierszem N. Usenko „Pobudka”.

 • Ciche jednorazowe przeczytanie wiersza.

 • Wypowiedzi na temat wiersza: określenie nastroju, wskazanie bohatera i opisu przedstawionej w wierszu wiosny; środki artystyczne – porównanie wiosny do osoby robiącej porządki.

 • Ustne opisywanie wiosennego poranka z zastosowaniem przymiotników, zapisanie
  do zeszytu w punktach wiosennych zmian w przyrodzie – np./można dzieciom powiedzieć, że te wyrazy określające to przymiotniki/ przykładowe zdania:

„Zakwitły żółte żonkile”

„Pachnie świeża zieleń”

„Dni stają się dłuższe i cieplejsze

„Świat robi się kolorowy

  • Wykonanie pracy plastycznej dotyczącej wiosny i zainspirowanej wierszem. (zdjęcie)


 • Wiosna w świecie zwierząt – rozwijanie wiedzy przyrodniczej str.47


 • Czytanie informacji i oglądanie ilustracji.

 • Rozpoznawanie na zdjęciach zwierząt, które wiosną przylatują z ciepłych krajów, budują gniazda, budzą się ze snu zimowego, składają jaja, rodzą młode. Wyszukiwanie wśród nich tych zwierząt, które można zobaczyć w najbliższym otoczeniu.

 • Wiosenne zwyczaje zwierząt – rozmowa na podstawie ilustracji i własnej wiedzy dotycząca zachowania i zmiany wyglądu różnych zwierząt wiosną.


Ćwiczeniówka str.58 -59/ wykonujemy wszystkie ćwiczenia/(zdjęcie)

Ćwiczeniówka „Potyczki ortograficzne” str.55 , 56 i 57(zdjęcie) /utrata dźwięczności
w środku wyrazów – inaczej słyszymy, inaczej piszemy/wykonujemy te ćwiczenia.


Edukacja matematyczna:


Wykonywanie działań na mnożenie i dzielenie w zakresie 30, stosowanie ich
w rozwiązywaniu zadań z treścią, porównywanie wyników z użyciem znaków =,>,<, obliczenia dotyczące poznanych miar pojemności.

Ćwiczeniówka str.31 /ćwiczenia od 1 do 5/

Anna Krauze


 • 08.04.2020Lekcja 15 Wielkanoc


Temat okolicznościowy. Przygotowania do Świąt Wielkanocnych


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • wyszukuje potrzebne informacje w wierszu i innych tekstach

 • wypowiada się na temat przygotowań do świąt wielkanocnych

 • podaje przykłady wielkanocnych tradycji

 • redaguje i pisze życzenia świąteczne

 • rozwiązuje zadania wykorzystując dzielenie i mnożenie

 • oblicza objętość płynów za pomocą różnych miarek


Edukacja polonistyczna i społeczna i plastyczna:

Podręcznik strona 80-81


Praca inspirowana wierszem R. Plater „Wielkanoc”.

Głośne przeczytanie wiersza.

 • Rozmowa na temat Wielkanocy przedstawionej w wierszu, zajęć dzieci
  i wymienionych potraw.

 • Wypisanie z wiersza do zeszytu trzech grup wyrazów:

a) nazw roślin: trawa, świerk,………….

b) wyrazów z „ż” : żywe, już,…………..

c) potraw wielkanocnych: babki, serniki,………………..

 • Zwrócenie dzieciom uwagi na zwyczaje wielkanocne: przygotowywanie święconek, święcenie jajek, przygotowywanie specjalnych potraw (jakich?), śmigus - dyngus


Czytanie tekstu informacyjnego „Jaja pełne barw”.

 • Ciche czytanie ze zrozumieniem informacji na temat sposobów zdobienia jajek wielkanocnych.

Moje wielkanocne jajko – ozdabianie jajka lub wydmuszki wg własnego pomysłu. (zdjęcie)

- Oglądanie w dostępnych źródłach jaj ozdabianych różnymi technikami.

- Omówienie wybranej techniki ozdabiania wydmuszek i przygotowanie potrzebnych materiałów.

- Wykonanie pracy .


Ćwiczeniówka str.84-85
Wykonanie ćwiczeń 1-5 według poleceń(zdjęcie)

Edukacja matematyczna:


Ćwiczeniówka, strona 30 /ćwiczenia 1-5 (zdjęcie)

 • Obliczanie, ile potrzeba naczyń, by pomieścić podaną ilość płynu – odczytywanie danych z ilustracji.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczanie pojemności, zapisywanie obliczeń i odpowiedzi.


Następna lekcja będzie15 kwietnia 2020r.

Życzę Wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych w gronie najbliższych. Anna KrauzeDo dzieci – Zachęcam Was do obserwacji przyrodniczych przez okno lub na własnym podwórku. Dużo dzieje się w przyrodzie. Warto być uważnym obserwatorem. Możemy przeżyć w tym czasie niezapomniane chwile, dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającej nas przyrodzie. Przesyłam Wam link do filmu „Wiewiórka”. Film został nakręcony w ostatnim tygodniu na moim podwórku na wsi, gdzie obecnie przebywam. Wiewiórka często nas odwiedza i prowokuje moje pieski do zabawy. Jest bardzo sprytna. Słyszycie jak tupie i jakie dźwięki wydaje? Może Wy macie jakieś swoje obserwacje, którymi chcielibyście się podzielić. Mogą to być zdjęcia, rysunki, filmy, opisy. Chętnie je obejrzę i przeczytam. Pozdrawiam Was serdecznie.

Anna Krauze


https://www.youtube.com/watch?v=GxWGuetYiGAetYiGAĆwiczenia interaktywne.


 • 07.04.2020

  Lekcja 14

  Krąg tematyczny: Rosnę i zdrowo się odżywiam

  Temat : Dzień odkrywców. Mój najbardziej niezwykły sen

  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • opowiada sny wg podanych warunków

 • rozwiązuje zagadki i krzyżówkę

 • litr, pół litra, ćwierć litra – odmierzanie płynów

 • oblicza objętość płynów za pomocą różnych miarek


 • Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

 • Ustalenie, że sen jest formą odpoczynku:
  Rozmowa o warunkach, jakie należy spełnić, aby zdrowo spać (np. wywietrzone pomieszczenie, odpowiednia pora na sen, dobrze przygotowane łóżko, odpowiednio długi czas snu).

 • Rozważania o tym, jak człowiek postrzega otoczenie nocą: Czy nocą postrzegamy otoczenie tak samo jak w dzień? Czy nocą wszystko wydaje się takie jak w dzień, czy inne? Jeśli inne, to dlaczego tak się dzieje? (jest ciemno, czujemy się trochę samotni, bo wszyscy wokół śpią, księżyc oświetla wszystko inaczej niż słońce – rzeczy zmieniają kolor itd.).

 • Rozmowa o warunkach, jakie należy zapewnić, aby zdrowo spać

  Otwieramy szeroko okno, by wywietrzyć pokój. W tym czasie się myjemy. Przymykamy okno i kładziemy się do łóżka. Czytamy lub słuchamy opowieści na dobranoc. Powieki nam opadają, ale nie możemy zasnąć. Liczymy barany: 1, 2, 3… 10. Zasypiamy. Nadchodzą sny. We śnie cieszymy się z nowego roweru. Jedziemy na nim. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Aż tu nagle coś strasznego… Budzimy się, rozglądamy się po pokoju… Uff! Jak to dobrze, że jesteśmy w swoim łóżku. Możemy spać spokojnie. Znów coś nam się śni. We śnie raz się śmiejemy, raz płaczemy. Na szczęście radości jest więcej niż smutku. Aż nagle… I w najlepszym momencie dzwoni budzik. Wstajemy. Przeciągamy się i maszerujemy do łazienki…

 • Rozważania o tym, jak człowiek postrzega otoczenie nocą: Czy nocą postrzegamy otoczenie tak samo jak w dzień? Czy nocą wszystko wydaje się takie jak w dzień, czy inne? Jeśli inne, to dlaczego tak się dzieje? (jest ciemno, czujemy się trochę samotni, bo wszyscy wokół śpią, księżyc oświetla wszystko inaczej niż słońce – rzeczy zmieniają kolor itd.).


Ćwiczeniówka str.56-57

 • Tworzenie listy określeń snów: dziwne, wesołe, straszne……

 • Utrwalanie pisowni czasowników z zakończeniem -uje.

 • Ćwiczenie spostrzegawczości – wyszukiwanie na ilustracji dwóch takich samych elementów

 • Pościel we wzory – planowanie kompozycji płaskiej (praca z użyciem farb lub farb i stempli z ziemniaka) – (zdjęcie)


Edukacja matematyczna:

Najpierw dzieci oglądają 3 krótkie filmy edukacyjne:

https://www.youtube.com/watch?v=1P2r5XnaXtU

https://www.youtube.com/watch?v=VlyeFfVHgu0

https://www.youtube.com/watch?v=Lfx1csmrYCc

Podręcznik s. 20 – zadania 1 -5/od zad. 2 zapisujemy w zeszycie/

Litr, pół litra, ćwierć litra – odmierzanie płynów. /dobrze, jeśli dzieci będą samodzielnie wykonywały to ćwiczenie, ale po obejrzeniu filmów/ Ćwiczenia praktyczne w odmierzaniu płynów różnymi miarkami, wyciąganie wniosków (używanie określeń litr, pół litra, ćwierć litra).

 • odmierzanie wody przy pomocy szklanki/przy założeniu, że szklanka zawiera ćwierć litra (250 ml)

 • badanie( ważne jest odmierzanie tych wartości szklankami), że 4 szklanki to 1 litr, 2 szklanki to pół litra, a 1 szklanka to ćwierć litra

 • Ustalenie, jakie produkty codziennego użytku (płynów) przechowuje się

 • w butelkach. Próba ustalenia, dlaczego płyny przechowuje się w butelkach.

 • Obliczanie, ile potrzeba naczyń, by pomieścić podaną ilość płynu – odczytywanie danych z ilustracji.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczanie pojemności, zapisywanie obliczeń i odpowiedzi.

 • Ćwiczenia interaktywne.

  Anna Krauze


 • 06.04.2020

  Lekcja 13

  Krąg tematyczny: Rosnę i zdrowo się odżywiam

  Temat: Odpoczynek jest ważny  OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 • czyta opowiadanie z podziałem na role

 • zna zdrowe formy wypoczynku

 • wykonuje pracę plastyczną na dany temat

 • rozwiązuje zadania tekstowe, wykorzystując mnożenie i dzielenie


 • Edukacja polonistyczna, zdrowotna, plastyczna:


  Podręcznik s. 44-45

  Praca inspirowana tekstem T. Plebańskiego „Dużo na głowie”.

 • Czytanie opowiadania z podziałem na role.

 • Wskazanie bohaterów tekstu.

 • Podkreślenie w tekście wyjaśnienia co to znaczy „mieć dużo na głowie”

 • Rozmowa na temat rady, której mama udzieliła córce.

 • Uświadomienie, że spacer jest formą odpoczynku.

 • Wypisanie z tekstu do zeszytu wyrazów z „ż” i zapamiętanie ich pisowni.

 • Dzieci oceniają formy wypoczynku na ilustracjach ćw. 1 s. 45

 • Omówienie różnych sposobów odpoczywania, wskazanie zdrowych form odpoczynku i skutków niewłaściwego wypoczynku.


 • Dobry wypoczynek

  Niewłaściwy wypoczynek

  spacer, słuchanie muzyki, drzemka/sen, basen,

  jazda na rowerze, gra w piłkę

  gra na komputerze, oglądanie telewizji, gruntowne

  sprzątanie, słuchanie głośnej muzyki


 • Tworzenie zdań złożonych za pomocą podanych spójników. Rola przecinka
  w zdaniach złożonych ćw.2,s.45 –wykonanie tego ćwiczenia i zapis reguły z ramki „ Nasz język polski”


 • Ćwiczeniówka s. 55 – Wykonanie dwóch ćwiczeń z tej strony (zdjęcie str. 55)
  Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką – „Mój aktywny wypoczynek”(zdjęcie)  Edukacja matematyczna:

  Ćwiczeniówka str.28-29(zdjęcie)


 • Rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych – obliczanie czasu, obliczenia kalendarzowe,

 • Wykorzystywanie ilustracji do odczytu informacji i obliczeń. Porównywanie wyników działań.

 • Poznawanie i ćwiczenie własności dzielenia: dzielenie liczby przez tę liczbę lub przez 1, obliczanie ilorazów.

 • Wspólne i indywidualne rozwiązywanie zadań tekstowych: etapowe rozwiązywanie zadania złożonego wymagającego mnożenia i dzielenia.

 • Poznawanie i ćwiczenie własności dzielenia: dzielenie liczby przez tę liczbę lub przez 1, obliczanie ilorazów.

 • Obliczanie działań mnożenia i dzielenia – zaznaczanie liczb, przez które dzielą się liczby 20 i 16;


 • Ćwiczenia interaktywne

  Anna Krauze


 • 03.04.2020


Przyroda, klasa IV

Dzień dobry.
Przesyłam karty pracy do tematów (pdf):
- Na czym polega zdrowy styl życia?
- Poznajemy choroby zakaźne i pasożytnicze.
- Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w naszym otoczeniu?
Jeśli nie mamy drukarki, aby wydrukować karty pracy – rysujemy odręcznie tabele i schematy do wypełnienia w zeszycie lub na kartce A4 i je
wypełniamy. Po wykonaniu robimy zdjęcia prac i je wysyłamy e-mailem zwrotnym / ania@krauze.eu /
Anna Krauze


http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/39%20Na%20czym%20polega%20zdrowy%20styl%20%C5%BCycia.Krauze.03.04.pdf


http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/40.%20Poznajemy%20choroby%20zaka%C5%BAne%20i%20paso%C5%BCytnicze.Krauze_03.04.pdf

http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/41.%20Jak%20unikn%C4%85%C4%87%20niebezpiecznych%20sytuacji%20w%20naszym%20otoczeniu.Krauze_03.04.pdfLekcja 12 klasa II

Krąg tematyczny: Rosnę i zdrowo się odżywiam

Temat: Dbamy o zęby


materiały do lekcji w linku:

http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/lekcja12.AKrauze_03.04.pdf


 • 02.04.2020

  Lekcja 11


  Edukacja matematyczna:


  Umiejętności Ucznia:
  – rozwiązuje zadania, wykorzystując zdobyte umiejętności matematyczne

  Ćwiczymy:

  • Rozmowa na temat długu, konieczności spłacania długów, sprecyzowanie pojęcia rata

  • Rozwiązywanie zadań tekstowych: dzielenie w zakresie 30, obliczanie rat, porównywanie wyników.

  • Doskonalenie umiejętności rachunkowych w zakresie czterech podstawowych działań.

  • Ćwiczenia w mierzeniu i obliczanie, ile razy podana jednostka miary (np. 1 cm) zmieści się

  w podanej długości.

  • Rysowanie figur symetrycznych.  Ćwiczeniówka Str. 26 – 27(zdjęcia)

  Rozwiązywanie zadań tekstowych – doskonalenie umiejętności matematycznych.


  str.26 Ćw. 3 - Ćwiczenie rachunku pamięciowego – odczytanie hasła i jego zapisu.
  Ćw. 4 Zagadki
  Na zielonym polu- szukamy potrzebnych informacji - aby wytłumaczyć dzieciom tą zagadkę zaczynamy od zdania –Ta liczba dzieli się przez 7. Wtedy dzieci wypisują wszystkie liczby dwucyfrowe do 30, które dzielą się przez 7, tj. 14, 21,28 i sprawdzają, która spełnia wcześniej zapisany warunek - liczba dziesiątek jest o 3 mniejsza od liczby jedności.
  Na żółtym polu – dzieci sprawdzają jakie są wyniki dla kolejnych liczb, czyli 1*1=, 2*2=, itd., aż dojdą do wyniku 16.
  Na niebieskim polusumie liczb 18 i 3, czyli dodają je do siebie 18+3=21, wynik mnożenia 21 /tu należy podać dwie możliwości/

  Na fioletowym polu – np. I sposób: 5 atletów – 10 kotletów
  10 atletów - ….. kotletów
  15 atletów - …... kotletów

  II sposób: Obliczyć ile zje jeden atleta kotletów i pomnożyć przez ilość atletów

  Ćw. 5
  - Zapisujemy wielokrotności dla liczby 3 - malejąco

  - Zapisujemy wielokrotności dla liczby 4 – rosnąco
  Ćw. 6
  Dzieci dzielą kwadraty na dwie równe części (żeby było po tyle samo)

  Ćw. 1.s.27 Dzieci określają (przypominają) sobie co to jest dług i rata następnie dzielą dług (liczbę 30) przez liczbę rat.


  Ćw. 2.s.27 Dzieci znajdują wszystkie liczb przez które dzieli się 20.


  Ćw. 3.s.27 Dzieci dochodzą do wyniku wykonując ćwiczenia praktyczne.


  Ćw. 4.s.27 Rysujemy.
  Ćwiczenia interaktywne

  Anna Krauze
 • 01.04.2020

Lekcja 10

Krąg tematyczny: Rosnę i zdrowo się odżywiam

Temat :Dbamy o wzrok
zadania w linku:

http://zpowiazownica.staszow.pl/uploads/pliki/Dokumenty/NewFolder/Lekcja%2010-AKrauze_01.04.pdf


 • 30.03.2020

  Lekcja 8
  Krąg tematyczny
  : Rosnę i zdrowo się odżywiam

  Temat : A ja rosnę i rosnę!

  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

  – wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu i na podany temat na podstawie pytań

  – dostrzega zmiany w swoim wyglądzie na przestrzeni lat

  – wykonuje ćwiczenia językowe zgodnie z poleceniami

  – rozwiązuje zadania, wykorzystując zdobyte umiejętności matematyczne

  Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
  Podręcznik str. 38-39

 • Czytanie opowiadania Z. Staneckiej „Olbrzymy i krasnoludki”.


 • - Sprawdzenie rozumienia tekstu na podstawie pytań (tylko ćw. 1 ) – zapis odpowiedzi do zeszytu/szybka podpowiedź dla rodzica/
  Najwyższy w klasie był……….

  Najniższy w klasie był………….
  - Zapis do zeszytu swojego wzrostu(ćw,3 str.38)

 • Czytanie tekstu „Mały, duży największy” – podkreślanie w tekście zdań, które są odpowiedziami na pytania z ćwiczeń 1,2,3 str. 39 (sprawdzenie rozumienia tekstu)
  Ćwiczeniówka str. 48 -50
  Ćw.1Tworzenie rodziny wyrazu „rosnę” /szybka podpowiedź dla rodzica/wyrosnę, dorosnę, przerosnę, podrosnę,
  Olga od wakacji urosła 5 centymetrów. Kuba mówi, że gdy dorośnie, zostanie aktorem. W doniczce na oknie wyrosły kiełki rzeżuchy. Mój starszy brat już niedługo przerośnie mamę. Kiedy trochę podrosnę, tata kupi mi rower górski.
  Ćw. 2 Łączenie wyrazów (zdrobnień i zgrubień) w grupy.
  Ćw.3 Podział wyrazów na dwie grupy.
  Ćw. 4 /szybka podpowiedź dla rodzica/np. Mysz jest mała, a słoń olbrzymi. Owad jest malusieńki, a dinozaur gigantyczny.
  Ćw. 5
  Dziecko zapisuje w zeszycie swój pomysł
  Ćw.6 Dokonanie pomiarów i zapis do zeszytu.
  Ćw.7 Można narysować.
  Edukacja matematyczna:
  Podręcznik str.16

 • Doskonalenie umiejętności dzielenia – obliczenia pieniężne, wpisywanie do okienek właściwych

 • czynników i dzielników w działaniach na mnożenie i dzielenie, dobieranie liczb spełniających

  podane warunki w ćwiczeniach 2 i 4.

 • ćw.1,3 i 5.Rozwiązywanie zadań tekstowych – dzielenie i mnożenie: etapowe rozwiązywanie zadań złożonych, obliczenia sytuacyjne, kalendarzowe, pieniężne.

 • • Obliczanie kwoty spełniającej podany warunek, wskazanie największej i najmniejszej wartości (15 zł, 20 zł, 35 zł) .
  Ćwiczeniówka str.

  24, ćwiczenia 1 – 4/obliczenia wysokości i sytuacyjne

  Każdego tekstu przewodniego, czytanki uczymy się czytać

  Anna Krauze • 27.03.2020


Klasa IV


Uczniowie wykonują zadania zlecone przez Panią Renatę Małek (3 kolejne tematy). Potem otrzymają ode mnie drogą mailową karty pracy powiązane z tymi tematami – należy je uzupełnić.

Do wykonania ćwiczeń(interaktywnych) powtórzeniowych z działu 4 – należy się zalogować na podanej stronie z użyciem wskazanych przeze mnie loginów i haseł i wykonać te ćwiczenia. Po wykonaniu ćwiczeń interaktywnych uczniowie dostaną nowe – powiązane z aktualnymi jednostkami lekcyjnymi.

A. Krauze

Klasa I
Ćwiczenia do wykonania z edukacji plastycznej i muzycznej będą przekazywane uczniom i ich rodzicom przez Panią Renatę Stefaniak-Żuraw - (po naszym wspólnym uzgodnieniu).

A. Krauze

KLASA II

Lekcja 7


Krąg tematyczny: Czy kończy się zima?

Temat 110. Sprawdzam siebie. Aby do wiosny!


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

– czyta zdania ze zrozumieniem

– przyporządkowuje zmysły do ich narządów

– porządkuje wyrazy wg alfabetu

– tworzy wyrazy i zdania

- dzieli w zakresie 30, rozwiązuje zadania z treścią


Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Ćwiczeniówka str. 46-47


Ćw. 1 str.46

 • Przepis na smaczne i zdrowe kanapki – ćwiczenia w czytaniu.

 • • Przypomnienie, z jakich elementów składa się przepis.

  • Sprawdzam siebie – doskonalenie czytania ze zrozumieniem…………Utworzony wyraz to …..ABY


  w.2 str.47

 • Tworzenie wyrazów:
  FARTUCH, CHUSTA, CHLEBEK, UCHO …………..Utworzony wyraz to DO
  Ćw.3 str. 47
  Dzieci grupują wyrazy o znaczeniu przeciwnym
  bliski – daleki
  słabo – mocno
  wysoka – niska

 • zły – dobry

  brudny – czysty……………. Utworzony wyraz to WIOSNY

  Ćw. 4 str.47

 • Dzieci zapisują zdanie z użyciem znaku!
  Aby do wiosny!
  Dzieci własnoręcznie wykonują kanapki z dostępnych produktów w obecności i asyście rodzica. Proszę o zdjęcia tych kanapek.
  W trakcie robienia kanapek dzieci powinny określać jakich zmysłów używają i jakie narządy są odpowiedzialne za odbieranie tych zmysłów i tak np.
  wzrok – oczy – rozróżniają produkty, widzą ich kolory – sałaty, pomidora, sera
  dotyk – skóra – czują, że np. deska do krojenia jest twarda, a masło miękkie
  smak – język - potrafią odróżnić smak produktów, np. sera, rzodkiewki, określić czy coś jest słone, słodkie, kwaśne, gorzkie,
  zapach – nos odróżniają zapachy tych produktów

  Edukacja matematyczna:

 • Ćwiczeniówka. str. 21 ----kształtowanie pojęcia dzielenia

 • dzieci powinny wykonywać czynności pomocnicze do działań na dzielenie, czyli zakreślać, kolorować, korzystać z żetonów na pieniądze(żetony pomocnicze na końcu ćwiczeniówki do wycięcia) ćw. 2 z tej strony /szybka podpowiedź dla rodzica/ 18:2=,18:9=,18:6=,18:3=,18:18=,18:1=
  Ćw. 4 dzieci zapisują do zeszytów: działanie i odpowiedź.
  Ćwiczeniówka str. 22- 23- dzielenie w zakresie 30, rozwiązywanie zadań

 • dzieci rozwiązują ćwiczenia z obu stron ćw.3 i 7 zapisują do zeszytów

 • Później doślę ćwiczenia interaktywne. A. Krauze

 • 26.03.2020

  Lekcja 6
  Krąg tematyczny
  : Czy kończy się zima?

  Temat : Dotrzymujemy obietnic

  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

  – uczestniczy w rozmowie o dotrzymywaniu obietnic

  – czyta opowiadanie
  - poszerza swój zasób słownictwa

  – stosuje właściwą interpunkcję w zdaniu (przecinek przed że)
  - wie co to jest asertywność

  Edukacja społeczna i polonistyczna:
  Podręcznik str.36-36

 • Należy przeczytać tekst pt. „ Ważna Karta” W. Widłak/może dziecko lub rodzic/

 • Dzieci odpowiadają na pytania z ćw. 1 i 2 pod tekstem./sprawdzenie zrozumienia treści tekstu/

  Uczniowie zapisują w zeszycie
  w kolejności alfabetycznej , wyrazy i sformułowania bliskoznaczne:
  przysięgać, przyrzekać, ślubować, gwarantować, dawać słowo honoru, zapewniać,

 • umawiać się, postanawiać, zobowiązać się.

 • Ważna nauka z którą powinny zapoznać się dzieci.
  „Niespełnianiu obietnicy towarzyszą rozczarowanie, irytacja i złość. Obiecujemy w ważnych momentach naszego życia, ale i na co dzień – w domu, w szkole. Często mówimy: zadzwonię, odpiszę, zrobię, kupię, pomogę ci, posprzątam… Niedotrzymanie słowa może mieć ważne przyczyny, np. choroba, plany rodziców, zmęczenie, niespodziewane wydarzenia. Może też jednak wynikać z lenistwa. W każdym przypadku ważna jest rozmowa w cztery oczy, wyjaśnienie i słowo przepraszam.”
  a także:
  „Ważna jest też asertywność(umiejętność odmowy), czyli nie zawsze musimy składać obietnice, jeśli nam coś nie odpowiada, nie możemy jej spełnić lub wiemy że to nam zagraża lub nie jest potrzebne.”

 • Ćwiczeniówka str. 44-45

 • Ćw. 1 Wykreślenie zdań niezgodnych z treścią czytani „Ważna Karta”

 • Ćw. 2 Rozwiązanie rebusu i zapis zdania : Nie rzucaj słów na wiatr.

 • Dzieci kończą zdania według własnej inwencji /zwrócenie uwagi na pisownię przecinka przed że/

 • Ćw. 4 Łączenie w pary wyrazów :
  piracki – statek
  rzadka – karta
  wspaniała – kolekcja

  Szymek jest właścicielem wspaniałej kolekcji kart.
  Ma już piracki statek i podwójnego kapitana.
  Wymieni go na rzadką kartę ze skarbem.

 • Ćw. 5 Dzieci wykonują tylko część ćwiczenia/z zieloną kropką/ i zapisują pytania w zeszycie.

 • Praca dodatkowa – plastyczna/dzieci mogą zaprojektować dowolną kartę Szymka/


  Oczywiście dołączę zestaw ćwiczeń interaktywnych powiązanych z powyższą lekcją. Będą też ćwiczenia matematyczne.
  Podpowiedzi do ćwiczeń są tylko dla rodziców.

 • 25.03.2020

  Lekcja 5

  Krąg tematyczny: Czy kończy się zima?

  Temat: Zaglądamy do książki kucharskiej

  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
  – zna i stosuje podstawowe zasady zdrowego odżywiania się

  – wyszukuje przepisy w książce kucharskiej

  – czyta głośno i ze zrozumieniem

  – układa i zapisuje przepisy na podstawie wierszy i ilustracji

  – rozwiązuje zadania
  – wykonuje ćwiczenia językowe
  - próbuje zrozumieć istotę działań odwrotnych w przypadku mnożenia i dzielenia.

  Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

  Wstęp: Dzieci rozwiązują zagadki, bardzo je lubią i… (oczywiście nie widzą podpowiedzi)


  Latem w ogrodzie
  wyrósł zielony,
  a zimą w słoiku
  leży kiszony. - OGÓREK

  Zwykle bywa w sklepie,
  w kostkach sprzedawane.
  Będzie nim pieczywo
  w mig posmarowane. - MASŁO

  Biały proszek w torebce,
  z ziarenek zrobiony.
  Będzie z niego pyszny
  chlebek upieczony. - MĄKA


  Jedna jęczmienna, druga gryczana,
  a trzecia manną jest nazywana.
  Takie drobniutkie ziarna zbożowe
  zjadają dzieci, gdy chcą być zdrowe. - KASZA


  Ma skorupkę, tak jak orzech,
  ale bardzo, bardzo cienką,
  na śniadanie zjeść je możesz,
  raz na twardo, raz na miękko.- JAJKO

  Jest twardy, gdy go mama kupuje.
  Potem go krótko w wodzie gotuje.
  Nitki, świderki tańczą w rosole,
  kiedy siadamy wszyscy przy stole.- MAKARON

  Biały proszek ten magiczny,
  z niego ciasto i chleb śliczny!
  Czy razowa, czy też biała,
  do pieczenia doskonała.- MĄKA

  Jest dziurawy, lecz tych dziurek
  nigdy nie łatamy.
  My kroimy go w plasterki
  i z chlebem zjadamy.- SER


  Twarda skorupka,
  w środku on mieszka.
  Rozłup skorupkę
  i schrup …!- ORZESZKA


  Czerwone na krzaku,
  latem dojrzewają.
  Chętnie na kanapkach
  ludzie je zjadają. - POMIDORY


  W słońcu latem się czerwieni
  suchy zbierzesz na jesieni.
  Utrzesz z cukrem i ze smakiem
  zjadasz później struclę z … . - MAKIEM

  Stoją w sadzie małe domki
  w każdym rój mieszkanek,
  od tych skrzętnych pracowniczek
  słodki … dostanę. - MIÓD

  Jest warzywem korzeniowym,
  korzeń ma pomarańczowy,
  znakomity z niej dodatek
  do zup oraz do sałatek. - MARCHEWKA

  Na kanapce chętnie zjem
  truskawkowy, słodki ... . - DŻEM

  Ta zagadka jest o grzybach.
  A o jakich? Zgadniesz chyba.
  Na tych grzybach zimą, wiosną
  smaczne placki w piecach rosną. - DROŻDŻE

  Na równe kostki
  ją połamiemy
  i wszystkie dzieci
  poczęstujemy. - CZEKOLADA


  Dwie białe przyprawy,
  jedna do ziemniaków,
  a druga do kawy.- SÓL I CUKIER

  Podręcznik str.33


  Piramida zdrowia – praca z materiałem poglądowym.

 • Dzieci czytają tekst informacyjny i analizują piramidę zdrowia.

 • Ilościowo określają na podstawie piramidy ilość produktów z poszczególnych grup w naszym jadłospisie. (zrobią to także w przesłanych przeze mnie ćwiczeniach interaktywnych) –czyli najwięcej powinniśmy zjadać ………, mniej…….., najmniej……….itd.

 • Mogą podać nazwy produktów (np. frytki,chipsy, fast foody, batoniki )których nie ma na ilustracji i uzasadnić przyczyny ich nieumieszczenia.

 • Jeśli mamy w domu książkę, czasopismo lub poradnik kucharski można ja dać dziecku, żeby przejrzało jego zawartość.

 • W zeszycie mogą zapisać nazwę swojej ulubionej potrawy i sporządzić taką notatkę:
  Np. Moją ulubiona potrawą jest …………….Przepisy na potrawy można znaleźć w książce(jakiej?)………………. W przepisie na potrawę są składniki i sposób jej wykonania.

 • Rymowane przepisy M. Strzałkowskiej „Zdrowo i kolorowo” – praca z tekstem.

 • Głośne czytanie wierszowanych przepisów kulinarnych.

 • Przedstawienie własnymi słowami przeczytanych przepisów na pasty kanapkowe i surówki.

 • Podkreślenie w wierszowanych przepisach nazw produktów niezbędnych do wykonania potraw.

 • Podanie na jakim poziomie piramidy pokarmowej znajdują się wykorzystane w tych daniach produkty.
  Ćwiczeniówka str. 42-43
  Ćw. 1 str. 42 – wypisanie nazw składników potrzebnych do wykonania pasty z jajek
  Ćw. 2 str. 42 - uczniowie wpisują i wklejają brakujące informacje

 • Ćw. 3 str. 42 – dzieci kończą zdania właściwymi znakami interpunkcyjnymi i zapisanie zdań/szybka podpowiedź dla rodzica/Janek myje jabłko. Janku, umyjesz jabłko? lub Co myje Janek? - dobrze, żeby je głośno przeczytały z właściwą intonacją.
  Ćw. 4 str. 43- na podstawie tekstu „Witaminowa bomba”/szybka podpowiedź dla rodzica/
  Przepis na surówkę owocowo-warzywną
  1. Umyj jabłka i marchewkę.
  2. Obierz marchewkę.
  3. Zetrzyj oba składniki na tarce.
  4. Wyciśnij i dodaj sok z cytryny.
  5. Dodaj dwie łyżeczki cukru.
  6. Wymieszaj wszystkie składniki.

  Można dopisać słowo: SMACZNEGO!
  Można zainspirować dziecko do zrobienia jakiejś prostej dla niego potrawy pod nadzorem rodzica.
  Edukacja matematyczna:
  Dzieci doskonalą umiejętności dzielenia – rozwiązując zadania.
  Podręcznik str. 15

  • Doskonalenie umiejętności dzielenia – obliczenia pieniężne, wpisywanie do okienek właściwych

  czynników i dzielników w działaniach na mnożenie i dzielenie, dobieranie liczb spełniających

  podane warunki. Rozwiązanie zadań od 1 do 4 z zapisem jego numeru działania i odpowiedzi.- zapis
  w zeszytach.
  Oczywiście prześlę dzieciom do wykonania kilka ćwiczeń interaktywnych powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Uważam, że jest to dla Nich ciekawy i czasami zabawny sposób sprawdzenia tego, czego się nauczyły i w jaki sposób potrafią wykorzystać tą wiedzę.
 • ​24.03.2020

Lekcja 4

Krąg tematyczny: Czy kończy się zima?

Temat: Co zrobić, żeby nie zachorować.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

– czyta tekst ze zrozumieniem, potrafi odpowiadać na pytania związane z tekstem

– uzupełnia poprawnie tekst z lukami

- potrafi określić zagrożenia i korzyści dla swojego zdrowia wynikające ze sposobów postępowania
– mnoży i dzieli w zakresie 30

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna:

Podręcznik str.31-32
Dzieci czytają tekst Anny Sójki pt. „Chlapacze”

-Należy sprawdzić, czy dzieci zrozumiały tekst przy pomocy pytań::

Jaką pracę miały wykonać dzieci na zapowiedzianym sprawdzianie?
Czego miał dotyczyć morał wymyślony przez chłopców?
Na czym polegała zabawa w chlapaczy?
Jak się skończyła zabawa chłopców?


- Dzieci wyszukują i podkreślają w tekście(lekko ołówkiem) fragment wyjaśniający słowo morał.

Ćwiczeniówka str. 38 - 41

ćw.1 – sprawdzające rozumienie tekstu

Ćw.2/szybka podpowiedź dla rodziców/
Zabawa w kałuży skończyła się chorobą. Chory chłopiec cały tydzień spędził w łóżku. Teraz odpowiednio się ubiera, żeby nie zachorować.

ćw. 3/szybka podpowiedź dla rodziców/chustka, chłopiec, choroba

ćw. 4
/szybka podpowiedź dla rodziców/np. Odżywiam się zdrowo. Często myję ręce. Uprawiam sporty. Ubieram się stosownie do pogody.

ćw. 5/szybka podpowiedź dla rodziców/ Ubieraj się stosownie do pogody, nie noś zbyt ciepłych ubrań. Nie wychodź na dwór z gołą głową. Gdy masz katar, używaj chusteczki i nie kichaj na innych.

ćw. 6/szybka podpowiedź dla rodziców/ ręce, gimnastyka, woda, zęby, sport, owoce – HASŁO – ZDROWIE

ćw.7/wyrazy o znaczeniu przeciwnym/

Ćw.8/szybka podpowiedź dla rodziców/ospa, grypa, angina

Ćw.9
/szybka podpowiedź dla rodziców/Powinniśmy unikać kontaktu z chorymi. Odpowiednia higiena ogranicza przenoszenie się drobnoustrojów. Szczepienia ochronne „uczą” nasz organizm, jak walczyć z chorobą.

Ćw.10/szybka podpowiedź dla rodziców/ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU TO ZDOLNOŚĆ DO ZACHOWANIA ZDROWIA

Edukacja matematyczna: Dzielenie liczb w zakresie 30 Ćwiczeniówka

Ćwiczenia praktyczne w dzieleniu na konkretach w zadaniach na str.20-21
Zad. 4,str.21 Dzieci mogą zapisać rozwiązanie i odpowiedź do zeszytu. /szybka podpowiedź dla rodziców/
Obliczenia: 12:4=3 3-1=2
Odp: Każde dziecko ma teraz 2 czekoladki.


Jutro przekażę linki i hasła do ćwiczeń interaktywnych dla dzieci.
Ułatwi mi to nadzorowanie pracy uczniów.

10-06-2020, M. O.
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.